EXOD – Slovensko 2017

Přinášíme nabídku EXOD slovenských kolegů pro rok 2017. V článku se dočtete základní informace a na jeho konci nalezente seznam základen ke stažení. Přihlášku na EXOD na Slovensku můžete stánhout v rubrice Ke stažení/EXOD.

EXOD 2017 – 64. ročník

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia, sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva, s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí,  rozvíjania rôznych záujmových činností, výmeny poznatkov a skúsenosti  s kolegami z iných štátov, ktoré potom môžu využiť vo svojej náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov.  Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, šport a turistika.

Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), spravidla v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí a odborní školskí zamestnanci, ich rodinní príslušníci aj iní záujemcovia. Program a tematické zameranie exkurzno-vzdelávacích podujatí sa každoročne aktualizuje.

EXKURZNO – VZDELÁVACIE ZÁKLADNE (EVZ) na Slovensku organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Uzávierka  prihlášok je 15. 5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku. Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb. Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku. Prihláška musí byť úplne a presne vyplnená každým prihláseným účastníkom. Pedagogickým zamestnancom ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ (škola, školské zariadenie) a členom OZ PŠaV aj predseda ZO.

Úhrada - pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť pokynmi vedúceho EVZ.

Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania oznámenia o zaplatení. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť Vaše miesto obsadené inou osobou. 

Ak  sa z vážnych príčin  nemôžete EVZ  zúčastniť, okamžite to oznámte jej vedúcemu. V prípade potreby pomôžte nájsť náhradníka.

Účastníkom EVZ želáme, aby si doniesli nielen krásne spomienky, ale aby ich pobyt na exkurzno-vzdelávacích základniach obohatil o nové  poznatky a skúsenosti, ktoré potom využijú pri výučbe svojich žiakov.