142. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Zsedání 142. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se konalo 9. května 2018 na Úřadu vlády ČR. V článku přinášíme výtah týkající se strategie financování školství v příštích letech (bod 1.5).

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. uvedl, že cílem vlády je udržení trendu navyšování prostředků pro regionální a vysokého školství tak, aby průměrný plat pedagogického pracovníka dosahoval relace 130 % průměrné mzdy v ČR. Za tímto účelem byla připravena strategie naplňování tohoto cíle pro příští tři roky. K tomuto cíli se přidává reforma financování regionálního školství, tedy přechod z normativního na nákladový způsob financování, jež představuje náklady ve výši 11,5 mld. Kč.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. František Dobšík upozornil, že kvalitu vzdělávání nelze zvýšit bez investic do lidského faktoru. Z hlediska věku patří pedagogové v ČR mezi nejstarší v EU, ke zlepšení této situace nemůže přitom dojít bez zatraktivnění učitelského povolání. K dosažení deklarovaného cíle 130 % relace k průměrné mzdě je zapotřebí zvýšení dynamiky růstu platů, důležité je také rozložení zvyšování platů rovnoměrně v následujících třech letech bez výrazných skokových změn. Závěrem upozornil na usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obsahující požadavek na odložení reformy regionálního školství o dva roky.

V reakci na množící se údaje o chybějících finančních prostředcích určených na regionální školství v letošním roce vyčíslil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. nepokryté požadavky na cca 1,2 mld. Kč. Řešení těchto požadavků bude mít přednost před případnou úpravou platových tarifů již v letošním roce.

Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ujistila, že Ministerstvo financí zajistí prostředky na financování reformy regionálního školství, přesná částka však prozatím nebyla vyčíslena. Obdobná situace je v případě zvýšení platů, jež bude promítnuto do návrhu státního rozpočtu na příští rok, v tuto chvíli však nejsou k dispozici přesné podklady.

Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA připomněl shodu, jíž bylo k materiálu dosaženo na Pracovním týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje, a přivítal dohodu o zvyšování netarifní složky platu jako výrazně motivačního prvku. Důležité je, aby byla reforma zahájena ve stanoveném termínu.

Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na nízký předpokládaný nárůst odměňování nepedagogických pracovníků, rovněž této oblasti je třeba věnovat pozornost.

Předseda Vysokoškolského odborového svazu Mgr. Petr Baierl ocenil, že po letech propadu a stagnace přistupuje vláda k navyšování platů ve školství, připomněl však, že výdaje na školství jsou v ČR v poměru k HDP stále jedny z nejnižších v rámci EU. To se promítá i do odlivu vysokoškolských pedagogů na pedagogických fakultách, což představuje značný problém při vzdělávání nových učitelů. Tato skutečnost se projevuje rovněž v technických oborech.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. uvedl, že navýšení objemu prostředků pro vysoké školy patří pro rok 2019 mezi jednu z priorit, klíčové však bude naplnění odpovědnosti ze strany vysokých škol při rozdělování těchto prostředků mimo jiné na platy pedagogů na pedagogických fakultách. Tato odezva od vysokých škol bude jedním z klíčových faktorů pro alokaci prostředků i v příštích letech.

Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. zdůraznil, že hlavním cílem by mělo být zlepšení kvality vzdělávacího procesu. V tomto kontextu vyjádřil obavy, aby navrhovaná opatření nebyla považována jako jednorázová. Proto by vláda měl deklarovat snahu o udržení platů učitelů na potřebné úrovni, reflektovat zvyšování platů učitelů v střednědobé rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí a tím zajistit stabilizaci školství na delší časové období.

Předsedající obecně deklaroval snahu vlády nezvyšovat platy plošně, ale zaměřit se především na nejnižší výdělky tak, aby nedocházelo ke zvyšování již existujících rozdílů.

 

Závěr:

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený materiál.

Sociální partneři vyjadřují podporu navyšování platů ve školství tak, aby do roku 2021 dosahoval průměrný plat pedagogických pracovníků 130 % úrovně průměrné mzdy v ČR.


Celý záznam z jednání je k dispozici pod článkem níže.