Cena pro učitele odborného výcviku

Evropská komise ve spolupráci se skupinou specialistů z „Platformy evropských asociacíposkytovatelů učňovského vzdělávání a přípravy“ (Platform of European Associations of VETProviders), Obessu a ETUCE vyhlásila cenu pro učitele odborného výcviku.

Přihlášky je možno podávat do 10. 6. 2019.

Cena je určena pro učitele, který přispěl k učňovskému vzdělávání a výcviku svým osobním aprofesním přístupem k žákům a studentům.

Cena je určena učitelům, kteří splňují následující kritéria:

 • Pracují přímo s žáky nebo studenty v základním výcviku nebo v jeho následné formě.
 • Získali po 1. 1. 2016 písemné uznání/cenu/nebo ocenění pro učitele ve své zemi, a to odveřejné nebo soukromé autority.
 • Jsou občany členského státu EU, kandidátské země EU anebo zemí Evropského sdruženívolného obchodu.

Učitelé mohou podávat přihlášky sami, nebo mohou být nominováni skrze svoji organizaci. V případě,že přihlášku podává organizace, je třeba v příloze nahrát soubor s doporučujícím dopisem.

Cena bude udělena učiteli, který:

 1. Prokáže výjimečné výsledky ve výuce zaměřené na studenty a profesní a osobní způsobmotivace žáků a studentů k tomu, aby je motivoval k co nejlepším výsledkům.
 2. Prokazuje kreativní, inovativní a konsistentní styl při předávání dovedností a znalostí.
 3. Používá inovativní výukové prostředí, včetně digitálních prostředků (např. e-learning,webovou výuku, gaming, videa, tutoriály, sociální sítě apod.).
 4. Podporuje žáky a studenty, aby se učili pro život, podporuje jejich možnosti budoucíhozaměstnání a profesního rozvoje, a především sleduje jejich vlastní zájem a cíle školníchvzdělávacích plánů.
 5. Svoji práci dělá s nadšením.
 6. Spolupracuje s ostatními učiteli, školiteli a se zřizovatelem školského zařízení, včetněspolečností, podniků a výukových center (peer learning).
 7. Pracuje na rozvoji svých znalostí a na svých pedagogických a profesních dovednostech.
 8. Podněcuje zájem o praktickou výuku v rámci škol a podniků i v rámci místní komunity.

Kritéria jsou kumulativní. To znamená, že na základě doložených faktů budou nominováni ti, kteřínejlépe splní maximum z výše uvedených kritérií. Úspěšný kandidát tedy nemusí splnit všechnakritéria, ale čím více kritérií splní, tím větší šance bude mít na zvolení.

Dva kandidáti budou pozváni do Helsinek ve Finsku ve dnech 17. – 18. 10. 2019. Ubytování a cestabudou hrazeny Evropskou komisí.

Přihlášky musí být podány skrze formulář uvedený v tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-award

Více informací naleznete v následujícím odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-award