Česká republika by měla více podpořit učitelské povolání

Dne 5. 6. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019. Za tímto složitým názvem se neskrývá nic jiného než tzv. doporučení pro členský stát EU, který předložila Evropská komise na základě komplexní analýzy hospodářské politiky České republiky Radě EU ke schválení.

V letošním doporučení pro Českou republiku Komise shrnuje stav, ve kterém je hospodářství České republiky, a mimo jiné se vyjadřuje i k tematice školství. Komise poukazuje na to, že výsledky v oblasti vzdělávání jsou nadále silně ovlivněny socioekonomickým zázemím studentů. Úspěch reformy týkající se inkluze, která byla spuštěna již v roce 2016, závisí na dostupnosti dostatečného a udržitelného vnitrostátního financování a další odborné přípravy učitelů a asistentů. Podle Evropské komise jsou investice do vzdělávání v České republice stále nedostatečné a atraktivita učitelského povolání je nízká. Ta je zapříčiněna hlavně nízkými platy ve školství a jen omezenými možnostmi profesního a kariérního rozvoje. Učitelské povolání je pro mladé lidi i nadále málo lákavé. Již teď je nedostatek kvalifikovaných učitelů a v kombinaci s demografickým vývojem existuje reálná hrozba, že v budoucnu bude stále těžší učitele získat a udržet. Evropská komise v závěrečném souhrnném doporučení vypichuje nutnost zvýšit kvalitu a inkluzivitu systémů vzdělávání a odborné přípravy a podpořit učitelské povolání.

 

Celý text doporučení lze najít v tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-czech-republic_cs.pdf

Gabriela Tlapová