Evropská komise: Zpráva o české republice

Dne 27. 2. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Zprávy o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy. Jedná se o jeden ze stěžejních dokumentů tzv. evropského semestru. Evropská komise v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje závěry o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu. Své závěry zakládá na datech, která se zástupcům Evropské komise podařilo sebrat během podzimu předešlého roku (tedy 2018), a na základě dat z Roční analýzy růstu na rok 2019. Tento dokument následně slouží jako hlavní podklad pro návrh doporučení Rady EU národním státům. Naplňování doporučení v jednotlivých národních státech sice není právně vymahatelné, ale lze konstatovat, že většina členských států (včetně České republiky) se k doporučením chová zodpovědně a snaží se je nějakým způsobem promítnout do rozpočtu a politických priorit pro následující období.

Dokument Zpráva o České republice 2019 v sekci nazvané Vzdělávání a dovednosti shrnuje, že stav vzdělávání v České republice je vážný. Vládní výdaje na vzdělávání v poměru k HDP se zmenšily a jsou nyní pod průměrem EU. Výdaje na jednoho studenta na všech úrovních vzdělávání byly jedny z nejnižších v rámci EU a platy pedagogických pracovníků a ředitelů škol se řadí mezi nejnižší v porovnání s ostatními profesemi, které vyžadují vysokoškolské vzdělání. Učitelské povolání má nízkou prestiž, nízké platy a jen omezené příležitosti k dalšímu vzdělávání. Další vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků stejně jako počáteční trénink mladých absolventů je na nedostačující úrovni a nemá dostatečnou kvalitu.

Spolu s ČMOS PŠ se Evropská komise shoduje v tom, že platy ve školství musí být zvýšeny a že by výrazně pomohlo, kdyby se zvyšování platů konalo na základě předem nalinkovaného schématu. Chybí kariérní řád, který by motivoval pedagogické pracovníky k dalšímu profesnímu rozvoji a který by zohledňoval míru a kvalitu učitelské praxe. Školy by měly mít dostatek finančních prostředků na to, aby mohly uvolňovat pedagogické pracovníky na účast v kurzech dalšího profesního vzdělávání.

V rámci vzdělávání v ČR se povážlivě rozevírají nůžky mezi kvalitou škol ve vyloučených oblastech nebo oblastech se složitou socioekonomickou situací obyvatel daného regionu a ostatních škol, kde není tak silná koncentrace nepříznivých socioekonomických podmínek. Pedagogičtí pracovníci na prvně zmíněných školách by měli dostat větší podporu k tomu, aby vůbec mohli nebo byli alespoň dostatečně motivováni na těchto školách učit. Na toto téma úzce navazuje i téma tzv. inkluze. Je málo dostatečně kvalifikovaných asistentů pedagoga a je zapotřebí investic do proškolování pedagogických pracovníků, výukových materiálů a technologického vybavení k tomu, aby se cíle této reformy mohly naplnit. Zásadní je i zajištění dostatečné podpory územních samosprávných celků jakožto zřizovatelů škol.

ČMOS PŠ se v evropském semestru aktivně angažuje od roku 2016. Toto angažmá zahrnuje, jak dílčí jednání s představiteli vlády ČR, tak pravidelné schůzky se zástupci Evropské komise. V rámci podzimní schůzky v roce 2018 byl ČMOS PŠ zástupci Evropské komise požádán o vyjádření se ke konkrétním tématům českého školství. ČMOS PŠ uspořádal dotazníkovou anketu mezi členskou základnou, ve které se jednotliví členové, nebo základní organizace, či zástupci sekcí mohli připojit s vlastním názorem na danou věc. Odpovědi byly následně zařazeny do souhrnného dokumentu, který ČMOS PŠ předal zástupcům Evropské komise. Jak je vidět z předešlého textu Evropská komise při psaní dokumentu zohlednila i názor ČMOS PŠ. Ještě jednou bychom chtěli tímto poděkovat všem, kdo do ankety přispěli.

Soubory: