Seminář – změna financování regionálního školství

Principy změny financování regionálního školství představil náměstek pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václav Pícl. Podrobněji se věnoval především důvodům, které vedly ministerstvo k připravované změně financování z normativu na žáka na financování tzv. nákladové.

Cílový stav by představoval skutečnost, kdy na základě vykázaného počtu pedagogů, kteří musí zajistit výuku dle rozvrhu zpracovaného pro daný RVP resp. ŠVP (maximální počty hodin – phMax – pro dané obory bude stanovovat nařízení vlády), by škola obdržela dostatečný finanční obnos na platy. Novela školského zákona již s touto změnou počítá a je nutné, aby všechny podzákonné normy byly zpracovány do konce roku 2017. Jedině tak se budou moci ředitelé na tuto změnu dostatečně připravit: stanovit rozsah práce – odučených hodin, zjistit potřebu úvazků, zajistit dostatečné počty pedagogických i nepedagogických pracovníků (vytvoření a schválení personálního standardu a financování nepedagogické práce podle tohoto standardu a specifikace školy).

Při následném jednání RV VP a PŘO byly zřejmé některé obavy spojené se změnou financování. Mezi největší patří starost o to, zda kromě nutných výdajů na odučené hodiny budou dostatečně zajištěny také finanční prostředky na nenárokové složky platu apod. Jakým způsobem je ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pamatováno na kapitolu školství?!

Mgr. Petr Pečenka
předseda sekce