Informace z jednání na MŠMT

Ve středu 7. února se uskutečnilo pracovní jednání zástupců MŠMT, odborů, asociací a zřizovatelů k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu v upravené verzi ze dne 26. ledna 2018.

Účastníci jednání systém reformy financování neodmítají, zásadně jsme však za odborový svaz odmítli postupný náběh reformy se snížením Phmax a spuštění reformy bez zajištění potřebného objemu finančních prostředků. Náměstek V. Pícl potvrdil, že zájmem MŠMT je zlepšit současný stav financování RgŠ a zajistit potřebné  finanční prostředky.

Vzhledem ke skutečnosti, že ministerstvo obdrželo některá vyjádření, nejen od nás, ve kterých je uváděn nedostatečný rozsah hodnot Phmax v oborech vzdělávání, zejména v oblasti středního odborného vzdělávání požádalo nás, abychom tato tvrzení doložili současným rozsahem poskytovaných vyučovaných hodin, včetně dělení tříd v konkrétních oborech vzdělání a jeho porovnání s rozsahem podle navržené výše hodnot Phmax.

Tato vyjádření budou přiložena jako důkaz případného  negativního dopadu na jednotlivé školy v rámci vypořádání připomínkového řízení upravené verze nařízení vlády.

Mgr. M. Seidlová