Jak založit odborovou organizaci - aktualizace 06/2020

Aktualizace článku - Jak založit odborovou organizaci

Jak založit odborovou organizaci

krok č. 1

Svolat ustavující členskou schůzi, kde účastníci hlasováním rozhodnou o založení základní organizace odborového svaz (dále jen ZOOS). Organizace musí mít alespoň tři členy.

V zápisu z této schůze musí být zaznamenáno rozhodnutí o založení ZOOS. K zápisu musí být přiložena prezenční listina s podpisy účastníků.

krok č. 2

 Členská schůze zvolí:

 • výbor a předsedu, který se zvolením stává členem výboru ZOOS;

nebo                                  

 • výbor, pokud přijala rozhodnutí vytvářet jen výbor a nevytvářet funkci předsedu;

nebo

 • předsedu, pokud přijala rozhodnutí nevytvářet výbor (čl. 15 Stanov ČMOS PŠ).

Každý člen nově založené ZOOS vyplní přihlášku, která je přílohou č. 1 Organizačního řádu ČMOS PŠ a předá jí výboru ZOOS nebo předsedovi ZOOS, pokud není výbor ustanoven.

krok č. 3

Odborová organizace informuje o založení ZOOS příslušnou Oblastní radu odborového svazu (dále jen OROS) nebo Krajskou radu odborového svazu (dále jen KROS). Kontakty na OROS a KROS jsou uvedeny na webové stránce www.skolskeodbory.cz v rubrice Kontakty/ KROS-OROS.

Příslušná OROS nebo KROS přidělí ZOOS registrační číslo.

krok č. 4

ZOOS si nechá vyrobit razítko podle vzoru uvedeného v příloze č. 15 Organizačního řádu.

krok č. 5

ZOOS vyplní a zašle na OROS nebo KROS:

 • protokol o volbě předsedy ZOOS  (příloha č. 6 Organizačního řádu ČMOS PŠ);
 •  evidenční list podepsaný předsedou nebo pověřeným členem výboru a opatřený razítkem ZOOS  (příloha č. 3.1. Organizačního řádu ČMOS PŠ).

krok č. 6

ZOOS  zašle bez zbytečného odkladu na sekretariát ČMOS PŠ:

 • vyplněné oznámení o založení ZOOS, opatřené razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS nebo pověřeného člena výboru (příloha č. 4 Organizačního řádu ČMOS PŠ);
 • usnesení z ustavující členské schůze s podpisy;
 •  kopii evidenčního listu podepsaného předsedou nebo pověřeným členem výboru a opatřeného razítkem ZOOS (příloha č. 3.1. Organizačního řádu ČMOS PŠ);
 • popř. další listiny, o jejichž uložení zapisovaná ZOOS požádá (rovněž v originále nebo ověřených kopií).

krok č. 7

ZOOS vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému rejstříkovému soudu oznámení o jejím založení.

ZOOS podá příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis vzniku odborové organizace. Návrh může za ZOOS podat i ČMOS PŠ jako osoba, které má ve věci právní zájem. Podání přes ČMOS PŠ vyřizuje sekretariát ČMOS PŠ.

Návrh na zápis podává odborová organizace v listinné podobě (vlastní formulář) nebo může k podání návrhu použít inteligentní formulář uvedený na www. justice.cz – podání do veřejného rejstříku.

Návrh na zápis vzniku odborové organizace musí být doložen:

 • usnesením ustavující členské schůze s podpisy;
 • oznámením o založení ZOOS, opatřené razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS nebo pověřeného člena výboru (příloha č. 4 Organizačního řádu ČMOS PŠ).

Závěr

ZOOS je založena a vzniká jako organizační jednotky odborového svazu s právní osobností a svéprávností. V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Odborový svaz ani jeho organizační jednotky neodpovídají za závazky ZOOS.

Činnost ZOOS se řídí Stanovami ČMOS PŠ, Organizačním řádem ČMOS PŠ a pokud jde o hospodaření Finančním řádem ČMOS PŠ. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na www.skolskeodbory.cz  v části Soubory ke stažení -  Hlavní dokumenty svazu.

 

Zpracovala:

JUDr. Z. Krámská

26. 2. 2020

 

Změna materiálu „Jak založit odborovou organizaci“ vydaného sekretariátem ČMOS PŠ v lednu 2014