Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů

(Bod č.151  jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny 26. 3. 2019)

Tento bod navrhnul a pomohl prosadit na zařazení schůze sněmovny poslanec Lukáš Bartoň (Piráti), kterému jsme poskytli naše propočty předpokladu vývoje platů pedagogů do roku 2021.  V příloze je k dispozici stenografický záznam rozpravy ve sněmovně, kde vystoupilo asi 15 poslankyň a poslanců, na jejich dotazy a sdělení reagoval několikrát ministr školství R. Plaga.

Poslanec Roman Kubíček (ANO) navrhnul usnesení:

  1. Poslanecká sněmovna (PS) bere na vědomí informaci vlády o zvyšování platu učitelů a ostatních pracovníků ve školství.
  2. PS souhlasí s postupným a systémovým navyšováním platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v souladu s programovým prohlášením vlády a na základě komplexní strategie odměňování pracovníků regionálního školství.
  3. PS doporučuje vzhledem k administrativní zátěži pro školy spojené se změnami platových poměrů v průběhu kalendářního roku zvyšovat platy vždy od 1. ledna příslušného roku.
  4. PS podporuje dosažení strategického cíle, to je navýšení platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy.

Poslanecká sněmovna všechny  čtyři body odsouhlasila jednotlivě bod po bodu  výraznou nadpoloviční většinou. Je velmi důležité, že se diskutovalo nejen o pedagozích, ale i o nepedagozích nebo jak používá termín K. Valachová o neučitelích.

Toto usnesení bylo modifiováno  poslancem L. Bartoněm ve znění:

PS vyzývá vládu ke zvýšení platů pedagogů pro dosažení průměrného platu pedagogů 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020 tak, aby bylo dodrženo usnesení Poslanecké sněmovny číslo 66 ze dne 19. 12. 2017.

V příloze je také hlasování č.31, které získalo požadované kvórum 75 hlasů, Z poslanců ANO pro hlasovala pouze poslankyně K. Šlechtová, ze socialistů pro hlasovala K. Valachová, A. Gajdůšková a J. Foldyna, komunisté hlasování ignorovali, opoziční poslanci byli většinou pro.

Poslankyním a poslancům jménem odborového svazu vyjádříme poděkování za podporu, jelikož toto usnesení považujeme za významné pro další vyjednávání o platech jak pedagogických tak nepedagogických na rok 2020 a o střednědobém výhledu státního rozpočtu na rok 2021.

Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ