Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2

Dne 10. 3. 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášeno mimořádné opatření, které s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Z uvedeného vyplývá, že citované školy jsou povinné zrušit veškerou výuku, ve všech formách vyžadujících osobní přítomnost žáků a studentů. Opatření nedopadá na mateřské školy. V případě právnických osob vykonávajících činnost více druhů škol, včetně činnosti mateřské školy se bude realizovat pouze výuka v mateřské škole. Nemůže-li zaměstnavatel z důvodu zrušení výuky zaměstnancům přidělovat práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce. U pedagogických pracovníků se tento postup neuplatní, má-li zaměstnavatel možnost určit výkon prací souvisejících podle § 22a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících, nebo volno k samostudiu. Zaměstnancům, kteří zajišťují provoz mateřské školy, překážka v práci nevzniká.