Pracovní poměry na dobu určitou

Dohoda s odborovou organizací při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou...

Otázka: Je možné uzavřít s odborovou organizací dohodu o jiném postupu při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou upravující pracovní poměry na dobu určitou pedagogických pracovníků?

Odpověď:

Podle našeho názoru se ustanovení § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vztahuje i na pracovní poměry na dobu určitou pedagogických pracovníků. Z dikce § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících) nelze dovodit, že je uzavírání dohod podle § 39 odst. 4 zákoníku práce zakázáno.

Zákon o pedagogických pracovnících stanoví přísnější obecné pravidla pro pracovní poměry na dobu určitou pedagogických pracovníků (§ 23a odst. 2 a 3 zákona o pedagogických pracovnících) a výjimku z jednoho z pravidel (§ 23a odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). Z těchto přísnějších pravidel však nelze bez dalšího dovozovat, že je použití § 39 odst. 4 zákoníku práce vyloučeno. Výjimku je dle našeho názoru nutné chápat toliko jako možnost jiného postupu při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou bez nutnosti uzavírat dohodu podle § 39 odst. 4 zákoníku práce, přičemž samozřejmě musí být respektováno ustanovení § 23a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících o celkové době trvání pracovního poměru na dobu určitou. Jednotlivá ustanovení § 23a zákona o pedagogických pracovnících musí být vykládány v kontextu celé úpravy pracovních poměrů na dobu určitou obsažené jak v zákoně o pedagogických pracovnících tak i v zákoníku práce. Při absenci jakéhokoliv přímého nebo nepřímého zákazu použití § 39 odst. 4 zákoníku práce je proto nutné vycházet z § 23a odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, který jednoznačně odkazuje na úpravu zákoníku práce.

I nadále tedy je možné uzavřít dohodu nebo vydat vnitřní předpis v souladu s § 39 odst. 4 zákoníku práce o jiném postupu při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou týkající se pedagogických pracovníků (tudíž i asistentů pedagoga), jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo zvláštní povaha práce a není-li spravedlivé na zaměstnavateli požadovat, aby se zaměstnancem uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou.

Mgr. M. Kaplán