Pracovní verze: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Dne 10. 5. 2019 proběhlo za účasti zástupců ČMOS PŠ vypořádání připomínek na MŠMT k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Tento dokument zpracovává ministerstvo podle § 9 školského zákona, předkládá vládě ke schválení a následně Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání.

Návrh Dlouhodobého záměru zaslal ČMOS PŠ v březnu t. r. svým organizačním jednotkám a profesním sekcím k připomínkám, které pak byly využity při zpracování stanoviska odborového svazu. Většinu připomínek odborového svazu MŠMT akceptovalo, rozpor zůstává o zavedení příplatku pro uvádějícího učitele, o kterém a dalších záměrech vývoje odměňování se bude jednat v souvislosti s koncepcí platové a personální politiky v regionálním školství, kterou MŠMT připravuje. ČMOS PŠ požádal o projednání této koncepce. Jak budeme mít materiál k dispozici, poskytneme ho k vyjádření členské základně. Poslední pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Připomínky ČMOS PŠ jsou v příloze této zprávy.

V Praze 10. 5. 2019
František Dobšík