Provoz v nouzovém stavu z pohledu BOZP

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tedy povinen minimalizovat rizika pro zaměstnance.

  • Ve spolupráci s OZO v prevenci rizik vypracovat směrnici pro provoz v mimořádných podmínkách, předávání dětí, předávání zboží aj.
  • Všem zaměstnancům zajistit dostatečné množství osobních ochranných prostředků, mycích prostředků a desinfekce ( i pro neped. zam.).
  • Všechny zaměstnance řádně všechny proškolit v BOZP vzhledem k nové situaci, rizikům a používání ochranných prostředků. O proškolení provést záznam.
  •  Ochranné prostředky je zaměstnavatel povinen udržovat v použitelném stavu na vlastní náklady.

Z pohledu zaměstnance lze odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob (nebo není řádně proškolen či k této práci není zdravotně způsobilý).

Pouze soud může v této situaci určit, zda odmítnutím vykonávání práce byla naplněna podmínka ohrožení života nebo zdraví „bezprostředním a závažným způsobem“.

Pokud však jste Vy sám rizikovou skupinou pro nákazu či máte zdravotní potíže, které by mohly být ve spojení s nákazou rizikové, musí z Vaší strany dojít k odmítnutí výkonu práce. Vždy je posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání zaměstnance v porovnání se všemi okolnostmi případu.

Mateřské školy 

  • Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky. 
  • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí). 
  • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Děti by ale neměly chodit ven a musí být dodržovány zásady hygieny. 

Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních 

  • Hejtman kraje (primátor HMP) určí školy a školská zařízení (tj. ne nutně MŠ), která v místech potřeby budou vykonávat péči o děti ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let zaměstnanců: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení 
  • Kraj (Praha) se spojí se zaměstnavateli, určí školy, určí děti a časový rozsah, informuje školy, zřizovatele a MŠMT . Při nedostatku zaměstnanců je možné určit další školy, resp. zaměstnance jiných škol k výkonu práce v první školy.  Škola je povinna vzdělávat (pečovat), zajišťovat dohled, stravování, evidenci. Skupinky max. 15 dětí, úplata ani za stravování se nehradí, učitelé mají standardní rozsah přímé pedagogické činnosti. (převzato z MŠMT).

Upozorňujeme na jedno veliké nebezpečí - budou to děti z různých rodin , nikdo nemůže zaručit, že rodiče se v náročné práci nenakazili a dítě může být přenašeč.

 Zpracovala s využitím podkladů MŠMT a MPSV :   Mgr. Eva Dvořáčková