Seminář k inkluzivnímu vzdělávání a změně financování RgŠ

Ve středu 6. dubna 2016 proběhl seminář spolupořádaný profesní sekcí vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací společně s ČMOS PŠ na téma: Problematika zavádění inkluzivní legislativy do praxe a dopady návrhu změny financování regionálního školství.

V první části semináře náměstkyně NÚV J. Zapletalová představila změny, které přinesly legislativní úpravy školského zákona a souvisejících vyhlášek. Porovnáním předcházejícího stavu podpory dětí se SVP v běžných školách s budoucím postavením dítěte, žáka a studenta s potřebou podpůrných opatření od 1. 9. 2016 poukázala na větší finanční i personální podporu státu těmto dětem a žákům. Vysvětlila blíže pojmy nenormované a normované finanční náročnosti, koloběh dokumentů týkající se těchto žáků (doporučení ŠPZ, plán pedagogické podpory, IVP) a způsob spolupráce školy či školského zařízení se školskými poradenskými zařízeními.

Při zodpovídání otázek z pléna však byla paní náměstkyně konfrontována s obavami účastníků, jak bude prakticky naplňován cíl inkluzivního vzdělávání v prostředí vyloučených lokalit, zda budou v dostatečných počtech dostupni kvalifikovaní asistenti pedagoga, je-li při takto nastavené podpoře připraveno finanční zajištění i v následujících letech apod. Bohužel některé otázky mířily do oblastí, jimž se paní náměstkyně podrobněji nevěnuje, a nemohla je proto zodpovědět; poskytla však kontakty na osoby odpovědné za danou problematiku.

V jednom z dotazů zazněla i starost o to, zda není příchodem žáků se SVP ohrožena úroveň vzdělávání „běžných“ žáků ve třídách a školách. Paní náměstkyně v tomto ohledu vyjádřila přesvědčení, že žádný masivnější „příchod“ žáků ze škol praktických a speciálních do běžných škol již nenastane...

Ve druhé části seznámil účastníky semináře ředitel odboru P. Bannert z MŠMT s připravovanou změnou financování. Podrobněji se věnoval hledání optimálního nastavení hodnot, kterými se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě. Aktéři semináře byli také ubezpečeni, že reforma bude realizována jen v případě zajištění navýšení finančních prostředků pro RgŠ.


Aktuální stav přípravy hodnot PHmax

  • Dne 1. února 2016 byly hodnoty PHmax včetně principů jejich tvorby (pro kategorie oborů vzdělání H, L a M) oficiálně představeny asociacím SOŠ  – v rámci CZESHA.
  • Dne 11. února 2016 bylo pracovní jednání k PHmax s předsedy asociací SŠ (AŘG, GYM se sportovní přípravou, CZESHA) a asociace ředitelů ZŠ.
  • Zároveň proběhla dílčí pracovní jednání s asociacemi zastupujícími kategorii K – gymnázia a skupiny oborů 82 – umění a užité umění a konzervatoře a také Asociací základního školství, na kterých byla upřesněna specifika daných skupin tak, aby mohla být promítnuta do nastavení jednotlivých parametrů.
  • Dne 10. března 2016 proběhlo další jednání s asociacemi ZŠ a SŠ (CZESHA, AŘG, GYM se sportovní přípravou), kde byly seznámeny s provedenými úpravami, a byl dohodnut další postup:
    • 22. března 2016 byly všem asociacím ZŠ a ZŠ zaslány upravené tabulky PHmax představené na jednání 10. března, včetně doplněné textové části nařízení vlády o úpravu PHmax u jiných forem vzdělávání.
    • Byl jim poskytnut odkaz na interaktivní formulář webového rozhraní pro zaslání podkladů reálného rozsahu výuky, které daná škola v daném oboru realizuje. Termín nejpozdějšího vyplnění tohoto formuláře byl dohodnut na 17. dubna. Po tomto termínu budou získané hodnoty využity pro zpřesnění parametrů a úpravy hodnot PHmax.
  • Dne 5. dubna 2016 byl s pracovní verzí nařízením vlády také seznámen Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. „malá tripartita“).
  • V květnu 2016 se uskuteční další jednání se školskými asociacemi.

Finální návrh hodnot PHmax bude předložen do druhého čtení novely školského zákona k tématu Reformy financován v PSP ČR.

informace poskytl
Ing. Bc. a Bc. P. Bannert, PhD. (MŠMT)