Snižování úvazku

Jakým způsobem probíhá sjednání pracovní doby se zaměstnavatelem...

Otázka: Před začátkem školního roku mi ředitel školy oznámil, že pro mě nemá hodiny a snižuje mi úvazek, přičemž mi předložil rozvrh hodin. Může to udělat? Počet tříd ve škole se nezměnil a počet žáků na třídu zůstává přibližně stejný.

Odpověď:

Kratší pracovní doba může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pouze sjednána (§ 80 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). Ujednání o kratší pracovní době musí být dostatečné určité. Z uvedeného také vyplývá, že zaměstnavatel není oprávněn stanovit pracovní dobu jednostranně, ať již platovým výměrem nebo rozvrhem hodin přímé pedagogické činnosti nebo jiným svým pokynem. Takový postup by byl jednoznačně v rozporu se zákonnou úpravou.

Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci kratší pracovní dobu pouze navrhnout. Výpověď z důvodu nadbytečnosti by však zaměstnanec mohl pro odmítnutí nabídky zaměstnavatele dostat jen v případě, kdy došlo k snížení celkového rozsahu přímé pedagogické činnosti na úseku zaměstnavatele, kde dotčený zaměstnanec koná práci. Z informací uvedených v dotazu nicméně vyplývá, že ke snížení celkového rozsahu přímé pedagogické činnosti, které by odůvodňovalo nabídku kratšího pracovního úvazků ze strany zaměstnavatele zaměstnanci, nedošlo. Proto se také zaměstnanec bez dalšího pro odmítnutí nabídky zaměstnavatele nestane nadbytečným, a tudíž s ním z tohoto důvodu nemůže být rozvázán pracovní poměr výpovědí.

Pokud by zaměstnavatel chtěl změnit pracovní dobu jednostranně a začal zaměstnanci přidělovat práci v menším rozsahu, než je sjednána v pracovní smlouvě musí mu zaměstnanec bezodkladně písemně oznámit, že požaduje, aby mu přiděloval práci v rozsahu týdenní pracovní doby sjednané v pracovní smlouvě a pokud tak neučiní, bude se v části pracovní doby jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákona).

Mgr. M. Kaplán