Stanovisko k možnosti využívání poukázek typu unišeků z prostředků FKSP

Vyhláška č. 114/2002 o FKSP, ve znění pozdějších předpisů taxativně vymezuje okruh plnění z fondu, které nelze v zásadách čerpání rozšiřovat a podmínky, za kterých lze příspěvek poskytovat. Jednou z hlavních podmínek poskytnutí příspěvku, který je uveden v § 3 odst. 4, ukládá uhrazení celé aktivity (činnosti) z tohoto fondu a zaměstnanci je poskytnut za cenu sníženou o příspěvek z fondu.  

Organizace, která by chtěla poskytovat unišeky (různé poukázky) z prostředků fondu musí zabezpečit, že je zaměstnanci nevyužijí na činnosti, které nejsou vymezené v citované vyhlášce. Poskytovatel unišeků organizaci předloží seznam provozoven, kde mohou zaměstnanci unišek uplatnit. Pokud v seznamu bude, byť jediná, provozovna (aktivita), která je v rozporu s vyhláškou, nemůže organizace unišeky poskytovat, protože nezaručí, že je zaměstnanec nevyužije právě na aktivitu, která nebude uvedena ve vyhlášce. Například jednou z provozoven může být lékárna. Zde ale organizace nezaručí, že si zaměstnanec pořídí pouze vitaminy. Další případ – optika. Vyhláška umožňuje pořízení dioptrických brýlí, čoček. Ale v optice si může zaměstnanec pořídit i sluneční brýle, což je v rozporu s vyhláškou. Aby byl příspěvek na dioptrické brýle, čočky, osvobozen od odvodu daně z příjmů, musí být pořízeny ve zdravotnickém zařízení, což ne všechny optiky jsou. V případě pořízení brýlí nebo rekreace formou unišeků je zřejmé, že cena těchto aktivit může převýšit hodnotu unišeků, tudíž by nebyla splněna podmínka uhrazení celé aktivity (unišek není považován za aktivitu v souladu s vyhláškou) z prostředků FKSP. 

V současné době bych nedoporučovala tyto šeky z fondu poskytovat z důvodu, že při případné kontrole by nemusela organizace prokázat, že nebyla vyhláška.

S pozdravem

Mgr. Markéta Seidlová v.r.

Stanovisko je také přiloženo níže ve formě dokumentu pdf ke stažení. 

 

Kategorie: 
FKSP