Vyjádření k možnosti zaměstnance odmítnout výkon práce

"Každý zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, má-li důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nabo zdraví jiných osob (§ 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákonik práce, ve znění pozdějších předpisů). Toto odmítnutí není porušením povinností zaměstnance. Zaměstnanec tedy za tento postup nemůže být sankcionován.

Právo odmítnout výkon práce je podmíněno existencí bezprostředného a závažného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, případně jiné osoby a důvodné obavy zaměstnance z tohot ohrožení. Z formulace vyplývá, že jde o vysokou intezitu reálného ohrožení, která hrozí závazným následkem na zdraví nebo životu zaměstnance. Odmíntout práci tedy zaměstnanec nebude oprávněn nebude-li jeho domněnka důvodná, nebo nebude-li ohrožení dosahovat požadované intenzity.

Oprávněnost odmítnutí výkonu práce bude nutné posouzovat individuálně s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu. Pro úplnost dodávám, že nepřizná-li zaměstnavatel zaměstnanci toto právo, je-li to důvodné, dopouští se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce (§ 30 odst. 1 písm. t) zákona č. 251/2000 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů). Za to mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč."

V konkrétních případech intenzity ohrožení zaměstnanců škol a školských zařízení v souvislosti s koronavirem by měl posoudit příslušný orgán epidemiologické složky.