Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti

„Demokracie nemůže uspět, dokud ti, kteří rozhodují, nejsou připravováni, aby rozhodovali moudře. Jedinou skutečnou zárukou demokracie tak zůstává vzdělanost.“

Franklin D. Roosevelt

O projektu

Společný projekt Českomoravského svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ) a nadace Friedrich Ebert Stiftung (FES) s názvem Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti je založen na překladu knihy Vzdělávání a demokracie, 25 lekcí z učitelské profese.Témata této knihy a kniha samotná budou sloužit jako základ pro sérii seminářů a kulatých stolů v rámci, kterých se bude probírat, jak výchovu k demokracii na školách podpořit a jak přispět k budování občanské společnosti.

O knize

Knihu vydala mezinárodní odborová organizace Education International, která sdružuje odborové svazy ve vzdělávání ve 172 zemích a územích světa a celkem čítá 30 miliónů členů. Na knize se podílel kolektiv autorů z řad Education International pod vedením Susan Hopgood a Freda van Leeuwena. Úvodní slovo knize věnoval Timothy Snyder. Kniha má celkem 175 stran a dělí se do 6 hlavních částí, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé kapitoly.

Těmito částmi jsou:

1. Cíl vzdělávání a hodnoty demokracie
2. Kritické myšlení a pojem participace
3. Tržní ideologie versus vzdělávání pro obecné dobro
4. Bezpečné a otevřené školy
5. Integrace, inkluze a diverzita
6. Odborová práva, autonomie učitelů a profesionalita

Ústředním tématem knihy je pojem demokracie a různé aspekty, jak se obsah tohoto pojmu může naplňovat v každodenním životě občanské společnosti a jakou roli v kultivaci demokracie hrají učitelé a jejich organizace. Hlavní důraz je kladen na to, že demokracie není stabilní stav, nebo stabilní pojem, ale že její naplňování a uskutečňování je předmětem našeho každodenního snažení.

Autoři knihy v závěru vyjadřují přání, aby se témata z této knihy neomezila pouze na diskuse ve školách, či v organizacích učitelů, ale aby se stala základem diskuse ve společnosti jako takové. Kultivace demokracie je, dle jejich názoru, předmětem vzdělávání nejen ve školách, či součástí obecné činnosti profesních organizací učitelů, ale věcí nás všech.