Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje

V úterý 12. září 2017 proběhlo jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. „školské tripartity“). Více informací v článku.

Na programu byl projednáván především státní rozpočet na rok 2018, respektive rozpočet kapitoly školství na rok 2018. Dalšími body jednání byly: aktuální stav projednávání nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o úvazcích;  metodické doporučení k institutu vyloučení žáka během školní docházky v souladu se školským zákonem (pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem je zveřejněna na webu MŠMT); údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za 1. pol. 2017; rozvojový program pro nepedagogické pracovníky v souvislosti s navýšením platů od 1. 7. 2017.

Pracovní tým k návrhu Státního rozpočtu zaujal stanovisko: s účinností od 1. 11. 2017 zvýšit platové tarify pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických pracovníků o 10 % se zajištěním finančních prostředků MF. Zajistit rozpočtem kapitoly 333 MŠMT ve státním rozpočtu na rok 2018 nárůst průměrných platů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických pracovníků o 10 % oproti roku 2017. Pro VŠ navýšení o 4,5 mld. Kč. Do střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 zapracovat nárůst prostředků na platy v kapitole 333 MŠMT, který umožní dosažení průměrného platu pedagogických pracovníků do konce roku 2020 ve výši alespoň 130 % celostátní průměrné mzdy a zvyšování platů nepedagogických pracovníků.

Mgr. M. Seidlová