Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhlo na MŠMT zasedání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje („školská tripartita“). Hlavními body jednání byly výdaje na vzdělávání regionálního a vysokého školství ve střednědobých rozpočtových rámcích a příprava a časový harmonogram implementace změn financování RgŠ (financování nepedagogů, nastavení  nenárokových složek apod.).

Místopředsedkyně svazu M. Seidlová na jednání uvedla, že navrhované zvýšení platů pedagogickým pracovníkům na rok 2019 do nárokových a nenárokových složek by mohlo být ze strany odborů akceptováno. Prioritou odborů zůstává navýšení platů i v roce 2018. Důvodem je stále velmi nízká úroveň tarifů.

V usnesení ze zasedání je zaznamenáno také stanovisko ČMOS PŠ: Aby bylo dosaženo cíle, kdy by měl průměrný plat pedagogického pracovníka činit v roce 2020/21 130 % průměrného platu ČR, jak je i v materiálu předloženém na jednání pracovního týmu, strana odborů s ohledem na vývoj platů v ostatní sféře, požaduje navýšení tarifní složky platů pedagogů již v tomto roce. Strana zaměstnavatelů požadavek podporuje.

Ke změně financování uvedl náměstek ministra V. Pícl, že jsou hotovy metodiky k PHmax pro jednotlivé oblasti. Jejich podoba bude upravena po stránce vizuální. Rovněž budou vytvořeny metodiky ve formě prezentací a MŠMT bude během května a června navštěvovat jednotlivé kraje a seznamovat ředitele s metodikou a výpočty PHmax. Ověřování modelů financování nepedagogických pracovníků bude probíhat do konce května 2018. Do konce června 2018 MŠMT bude moci stanovit potřebné počty zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů.