Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Ve čtvrtek 20. září 2018 jednal pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita) v zrcadlovém sále MŠMT. Informace z jednání podrobněji v článku.

Tématy jednání školské tripartity byly:

  • rozpočet kapitoly školství v roce 2019 a střednědobý výhled – v rozpočtu na rok 2019 je zabezpečen nárůst platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, vyrovnání mezikrajových rozdílů, růst výkonů v RgŠ, podpora společného vzdělávání a speciálních škol, překryv učitelek MŠ o 2,5 h týdně (rozšíření provozu MŠ), náběh reformy financování od 1. 9. 2019,
  • zaměstnanci školských zařízení, výdaje ze státního rozpočtu na platy a mzdy za 1. – 2. čtvrtletní 2018 – průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (VP) byl 30 074 Kč, nepedagogických bez VP činil 17 319 Kč,
  • aktuální stav přípravy reformy financování regionálního školství a vyrovnání krajových rozdílů v roce 2019 – od 1. 1. do 31. 12. 2019 bude vyhlášen rozvojový program (RP) k nastavení parametrů vyrovnání mezikrajových rozdílů. Cílem je zvýšení odměňování pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ, ŠD a SŠ tak, aby byly eliminovány nedůvodné mezikrajové rozdíly v jejich odměňování. RP bude vycházet z analýzy dat v oblasti odměňování za rok 2017 (v době vyhlašování nebudou jiná data k dispozici). Parametry budou stanoveny zvlášť pro MŠ, ZŠ, ŠD a SŠ, RP pracuje s nenárokovými složkami platu (součet odměn a osobních příplatků). Pro jednotlivé druhy škol a ŠD bude průměrná nenároková složka platu dorovnána na 2. nejvyšší dosaženou úroveň nenárokových složek platu v celé republice. Celkový objem prostředků pro kraj pak bude stanoven na počet pedagogických pracovníků v jednotlivých druzích škol a ve ŠD.
  • maturitní a jednotné přijímací zkoušky – na podzim budou předloženy závěry z pracovní skupiny a navrhované legislativní úpravy,
  • společné vzdělávání (novela vyhlášky, financování) – v říjnu by vyhláška měla jít do vnějšího připomínkového řízení,
  • novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – shrnutí navrhovaných změn a jejich zdůvodnění,
  • nastavení systému celoživotního vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce – rekvalifikace, příprava na kompetence Průmyslu 4.0. – představení materiálu. Pracovní tým navrhuje vytvoření pracovní skupiny ze zástupců MŠMT, MPSV a odborníků k dopracování.

M. Seidlová