Zasedání školského výboru PS PČR

Informace z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny dne 5. 9. 2018 k bodu „Politizace a nestandardní postupy při výběrových řízeních na pozice ředitelů základních škol ze strany vedení měst a obcí; jak systémově změnit?“

Za ČMOS PŠ se jednání zúčastnili: F. Dobšík, V. Berka. Jednání řídil předseda výboru V. Klaus, kromě členů výboru byli účastni i ministr školství a jeho náměstci. Předmětné problematice se věnovala i zpráva ČŠI, kterou zasílám v příloze. Diskutovány byly nejrůznější problémy konkurzního řízení a obsazování míst ředitelů škol a školských zařízení. Byl uplatňován pohled obecný i vyjadřovány konkrétní zkušenosti členů výborů z pozic ředitelů škol, členů konkursních komisí i členů orgánů zřizovatelů. Názory na danou záležitost se často odlišovaly. Jako nesporný fakt se ovšem ukazuje, že kolem 50 % případů se ke konkursu hlásil pouze jeden uchazeč, že počet konkursů narůstá a že celkově oslabuje zájem o výkon funkce ředitele. Příčiny nejsou jednoznačně identifikovány. Byla přednesena řada námětů (často protichůdných), jak problémy řešit a jak je legislativně uchopit (prosazovat závaznost pořadí uchazečů stanovené konkursní komisí, přehodnotit složení komisí, změnit způsob rozhodování komise, posílit roli zaměstnanců při výběru ředitele, zvážit stanovení počtu funkčních období ředitele, určování kritérií, která jsou rozhodující pro výběr ředitele – spíše stránka pedagogická či manažerská, možnost tajného hlasování komise). Závěrem bylo doporučeno MŠMT zvážit s přihlédnutím ke zprávě ČŠI a průběhu diskuse na výboru změnu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí a připravit návrhy do 30. 9. 2018. Vedení MŠMT toto doporučení přijalo. ČMOS PŠ bude připraven změnu vyhlášky sledovat a návrhy novely budou dány standardní cestou k připomínkám orgánům odborového svazu.

Mgr. František Dobšík
předseda