Zpráva o činnosti Exod v roce 2016

V roce 2016 bylo připraveno 37 základen v 39 turnusech, z toho na území Slovenské republiky 5 základen v 6 turnusech.

Všechny připravované základny byly zveřejněny jako obvykle koncem ledna na webových stránkách odborového svazu, v měsíci únoru pak v Týdeníku Školství a v březnu ve slovenských Aktualitách. Na druhé straně stejně jako v předchozích letech byla nabídka slovenských základen EXOD zveřejněna nejdříve na webových stránkách ČMOS pracovníků školství, následně pak i na stránkách Týdeníku Školství. Českých základen se letos zúčastnilo 210 Slováků, což je o cca 60 osob více než v minulém roce. Údaj o účasti členů našeho odborového svazu na slovenských základnách nemáme prozatím k dispozici. Podíváme-li se zpět a porovnáme-li údaje za období 2010 – 2016 zjistíme, že počet účastníků ze Slovenska se téměř zdvojnásobil z původních 120 osob, počet připravovaných základen  v posledních dvou letech výrazněji poklesl z 47 EZ na současných 37, ale počet realizovaných základen je již více či méně od roku 2012 stabilizován kolem 36 EZ. Na základě těchto zjištění je možno konstatovat, že EXOD našel své příznivce a poskytuje výbornou alternativní možnost kvalitní dovolené nejen pro tuzemské, ale stále více i pro slovenské odboráře a jejich rodinné příslušníky. Je však třeba i nadále propagovat tuto zcela výjimečnou činnost ČMOS pracovníků školství na všech akcích mezi pracovníky škol a školských zařízení a získat tak nejen další účastníky základen, ale případně i nové členy odborovému svazu.

Při konečném vyhodnocení letošního ročníku celostátních základen komise EXOD ČMOS PŠ opět mohla konstatovat, že šlo opět o ročník úspěšný, informovanost široké veřejnosti o této činnosti je v poslední době velmi dobrá, přispívají k tomu zejména webové stránky svazu, dále rychlá a dobře dostupná komunikace zájemců o základny s jejich vedoucími a organizátory prostřednictvím elektronické pošty. Přestože komise EXOD ČMOS PŠ již v minulém roce rozhodla ve spolupráci s jednotlivými organizátory základen doplnit stávající seznam základen dalších ročníků o prezentace jednotlivých základen, které by byly zveřejněny na webových stránkách svazu, nepodařilo se tento záměr realizovat.

Z původní zveřejněné  nabídky  37 základen bylo uskutečněno  36 základen  v 37 turnusech, úspěšná byla i nová základna Český kras a Křivoklátsko (organizátor OROS Střední Čechy-západ), na druhé straně pro malý počet zájemců byla zrušena dlouholetá základna Za krásami Podorlicka s novým organizátorem ZO ZŠ Mšeno.  Zrušen byl i 1. turnus EZ Jeseníky-chata Barborka.

Celkem se základen v roce 2016 účastnilo 1204 osob, z toho čtvrtinu tvořili členové odborových svazů ČMOS PŠ a OZPŠaV. Ve srovnání s minulými lety se jedná o velmi podobné počty účastníků EZ, oproti loňskému roku pak došlo k mírnému navýšení celkového počtu účastníků o cca 100 osob.

Základní cena jednotlivých základen se pohybuje v rozpětí od nejnižších částek 2800–3600 Kč až po nejvyšší částky 5500 a 7400 Kč, průměrná cena ve výši 4 599 Kč koresponduje s loňským rokem (cena 4 459 Kč), cenu se tedy podařilo udržet téměř na stejné úrovni. A to přesto, že se organizátorům dařilo zajistit ubytování a stravování účastníků ve velmi dobré kvalitě na vysoké úrovni, kdy poskytované služby lze jistě úspěšně srovnávat i s profesionálními cestovními kancelářemi, ale dokonce se daří zajistit i dietní stravování dle požadavku některých účastníků a podávaná jídla rozšířit o ovoce a zeleninu apod. Největší vliv na tuto skutečnost mají jistě za dlouhou dobu spolupráce vytvořené kvalitní vztahy s dodavateli služeb jako je ubytování, stravování a doprava, při nichž se navíc daří většině organizátorů sjednat poskytování slev na odebírané služby. Stravování je ve většině případů zajišťováno spolu s ubytováním v rámci domovů mládeže, kde se rok od roku kvalita stravy skutečně objektivně zvyšuje.

Poměrně velké rozpětí základních cen jednotlivých základen je třeba uvádět v souvislosti s rozsahem poskytovaných služeb (polopenze nebo plná penze, ubytování na domovech mládeže nebo v soukromých penzionech, vstupy do objektů od plné přes částečnou úhradu, nadstandardní služby jako jsou doprava během základny vlastním smluvním busem, připojištění účastníků, platba v eurech, lázeňské poplatky a procedury, slavnostní večeře apod.); nejdražší základny pak poskytují zcela zvláštní služby v rámci svého programu jako jsou lázeňské služby, divadelní představení, výlety mimo republiku atd.

Ze zaslaných hodnocení sestavených samotnými účastníky jednotlivých základen vyplývá jako obvykle stále jednoznačný závěr: poskytované ubytovací a stravovací služby jsou opravdu na vysoké úrovni, programy vždy rozmanité a velmi dobře a pečlivě připravené a také i plně zrealizované;  navíc se daří velmi dobře přizpůsobovat je aktuální situaci (extrémnímu počasí, proměnlivému složení účastníků) a v neposlední řadě i speciálním požadavkům účastníků. Velmi kladně jsou hodnoceni vedoucí a lektoři, kteří mají profesionální vystupování, výborné znalosti nejen o jednotlivých regionech a jejich zajímavostech, ale i všeobecného charakteru, navíc jsou velmi ochotní a plně se všem účastníkům po celou dobu věnují.

Komise neobdržela žádnou stížnost, pouze opravdu drobné připomínky, které byly většinou již během vlastních základen vyřešeny.                                           

Pro podrobnou doplňující informaci je ke zprávě přiložena tabulka „Přehled celostátních základen EXOD v roce 2016“, která přináší ucelený přehled o počtech účastníků, cenách a poskytovaných slevách, kterou na základě hodnocení samotných účastníků jednotlivých základen zpracovala pí E. Šašková.

Srovnáme-li celostátní základny v roce 2016 s předchozími roky, je možné konstatovat, že situace zůstává stabilní, bez výrazných změn. Zájem o tuto specifickou aktivitu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství stále trvá, zejména mezi staršími ročníky, mladí učitelé, mladí členové odborového svazu a zejména mladí účastníci z řad široké veřejnosti stále tvoří jen nízké procento účastníků základen. A právě na tyto skupiny je třeba zaměřit propagaci všemi možnými způsoby. Dále je na tomto místě třeba ještě znovu zopakovat, že nemalým problémem zůstává i nadále poměrně vysoký průměrný věk vedoucích základen, kteří akce organizují. I když v poslední době se některým vedoucím podařilo najít a vychovat si své nástupce a zajistit tak kontinuitu svých základen. Na tomto místě je třeba znovu upozornit na nutnost podnítit ještě užší spolupráci organizátorů z řad základních organizací s příslušnými oblastními popř. i krajskými radami.

Komise EXOD ČMOS PŠ se na svá jednání schází pravidelně 3x do roka, řeší průběžně mimo otázek organizace základen, které se pravidelně opakují, i některé připomínky a podněty účastníků celostátních základen, zodpovídá zaslané dotazy, vyvíjí zejména metodickou činnost ve spolupráci s pracovníky sekretariátu svazu a dohlíží na správnou aplikaci platné legislativy. Na zářijovém jednání oznámil rezignaci na funkci předsedy komise J. Beran, další dva členové pak ze zdravotních a pracovních důvodů svou činnost v komisi ukončili k 14. 10.2016. Členové komise pak rozhodli podat Předsednictvu ČMOS PŠ návrh na její doplnění. Komise pak v novém složení na nejbližším jednání zvolí ze svého středu nového předsedu komis EXOD ČMOS PŠ.

Komise ve spolupráci s vedením svazu chce připravit a podat v nejkratším možném termínu žádost na MŠMT o akreditaci na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) prostřednictvím Exodu, kdy by přímo v terénu probíhalo DVPP jako exkurze historických, přírodovědných a technických památek na turistických trasách a nikoliv v učebnách. Navíc v době hlavních a vedlejších prázdnin v rozsahu šesti až sedmi dní.

Všem organizátorům, vedoucím základen, lektorům a průvodcům je třeba za jejich dobrovolnou práci v rámci Exodu poděkovat. Chci vyjádřit přesvědčení, že i v budoucnu bude jejich práce oceněna spokojeností účastníků a stálým zájmem o jejich základny a zájezdy a pokud se podaří realizovat záměr projektu DVPP, získal by Exod nový rozměr a prestiž v očích široké veřejnosti.

Dne 2. 12. 2016
Zpracoval: Ing. Jan Beran


Doplňující informace

Předsednictvo ČMOS PŠ na své 11. schůzi dne 2.12.2016 schválilo předložený návrh na doplnění komise EXOD při ČMOS PŠ o nové členy. Komise EXOD při ČMOS PŠ tak bude od 3. 12. 2016 pracovat ve složení:

  • Ing. Jan Beran (Moravskoslezský kraj)
  • Mgr. Milena Eliášová (Ústecký a Liberecký kraj)
  • Mgr. Petr Honzák (Praha)
  • Mgr. Jiřina Karlovcová (Plzeňský a Karlovarský kraj)
  • PaedDr. Jiří Michal (Středočeský, Olomoucký kraj)
  • Mgr. Božena Šifnerová (Pardubický a Královéhradecký kraj)
  • Mgr. Karel Zahradník (Zlínský a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina)

Komise na svém prvním jednání v lednu 2017 zvolí ze svého středu nového předsedu.


Komise EXOD při ČMOS PŠ zvolila na svém jednání dne 20. ledna 2017 novým předsedou komise  p. PaedDr. Jiřího Michala. Blahopřejeme a dnes již bývalému předsedovi komise p. Ing. Janu Beranovi děkujeme za jeho dlouholetou práci ve funkci.