Zpráva o činnosti EXOD v roce 2018

Letošní ročník základen EXOD byl ve znamení pětašedesátého výročí své existence. Všechny celostátní základny EXOD připravované pro rok 2018 byly na základě řádných přihlášek organizátorů doporučeny komisí EXOD při ČMOS PŠ ke zveřejnění koncem ledna na webových stránkách odborového svazu, v měsíci únoru pak v Týdeníku Školství a v březnu ve slovenských Aktualitách. Obdobný postup byl uplatněn i při zveřejnění nabídek slovenských základen EXOD.

Ze statistických údajů, které obsahovala zaslaná hodnocení a které byly přehledně zpracovány do tabulky „Přehled celostátních základen EXOD v roce 2018“ Mgr. Evou Šaškovou (viz příloha), vyplývají zajímavá čísla a srovnání s minulým rokem:

V roce 2018 z připravených 38 základen bylo zrealizováno 34 základen (36 turnusů), zrušeny 4 základny (důvodem ve všech případech byl nízký počet zájemců). Zrušeny byly EZ: Toulky Kladenskem a Slánskem, Písek, Domažlice - Chodsko, Krásy Slezska a Malopolska. Na Slovensku byly realizovány 2 základny (3 turnusy). Pro srovnání v roce 2017 z připravených 39 základen (41 turnusů) proběhlo 34 základen (35 turnusů).

Pro rok 2018 vznikly naopak 2 nové základny - Za zeleným zlatem a dalšími poklady Rakovnicka (organizátor OROS Střední Čechy-západ), Písek ( ZOOS DM Budějovická 1664, Písek a u EZ -To nejlepší z Krkonoš byl pro velký zájem přidán 2. turnus.

Celkem se celostátních základen EXOD účastnilo 1166 osob (v roce 2017 to bylo 1075 osob), z toho účast ze SR 188 osob (v roce 2017 - 178) a účast členů ČMOS PŠ 259 (v roce 2017 -226). Z uvedených čísel vyplývá, že oba ročníky probíhaly na stejné úrovni a odchylky jsou minimální, i když letošní rok vykazuje u všech ukazatelů mírný nárůst. Jestliže ČMOS PŠ zaznamenává úbytek jak základních organizací, tak i členské základny, je jasné, že se tento trend projeví i na účasti členů ČMOS PŠ na základnách. V posledních letech jejich účast z celkového počtu klesla na cca 25 %.

Srovnáme-li účast ze Slovenska: v roce 2018 přijelo188 osob, v roce 2017 to bylo 178 osob, v roce 2016 pak 104 osob, můžeme konstatovat, že počet účastníků českých základen EXOD ze Slovenska poměrně výrazně stoupá. Údaje o účasti členů ČMOS PŠ na slovenských základnách nejsou prozatím k dispozici.

Základní cena poukazu jednotlivých základen se pohybuje v rozpětí od nejnižších částek 3000 Kč – 3900 Kč až po nejvyšší částky od 4300 Kč – 7450 Kč, průměrná cena ve výši 4 854 Kč a pro členy ČMOS PŠ pak s poskytovanou průměrnou slevou ve výši 9,6 % ve výši 4388 Kč, znamenají jen zanedbatelný nárůst oproti předchozím letům.

Největší vliv na tuto skutečnost mají jistě za dlouhou dobu spolupráce vytvořené kvalitní vztahy s dodavateli služeb jako je ubytování, stravování a doprava, při nichž se navíc daří většině organizátorů sjednat poskytování slev na odebírané služby. Poměrně velké rozpětí základních cen jednotlivých EZ je třeba uvádět v souvislosti s rozsahem poskytovaných služeb (polopenze nebo plná penze, dietní strava, ubytování na domovech mládeže, hotelech nebo v soukromých penzionech, vstupy do objektů od plné přes částečnou úhradu, nadstandardní služby jako jsou doprava během základny vlastním smluvním busem, připojištění účastníků, platba lázeňských poplatků a procedur, slavnostní večeře, divadelní představení, výlety mimo republiku atd.). Největším úskalím se v poslední době stává platba od slovenských zájemců v eurech nejen vlivem kolísajícího kurzu, ale i díky vysokým bankovním poplatkům.

Při konečném vyhodnocení letošního ročníku celostátních základen komise EXOD ČMOS PŠ opět velmi ráda konstatovala, že letošní ročník byl stejně úspěšný jako v předchozích letech. Ze zaslaných hodnocení od účastníků jednotlivých základen zaznívá jako obvykle jednoznačný závěr: poskytované ubytovací a stravovací služby jsou nyní již na vysoké úrovni, programy jsou vždy rozmanité, pečlivě časově připravené i plně zrealizované. Vedoucím se navíc daří flexibilně přizpůsobit program aktuální situaci (extrémnímu počasí, proměnlivému složení účastníků a jejich požadavkům). Velmi kladně jsou hodnoceni vedoucí a lektoři jako lidé s profesionálním vystupováním, výbornými odbornými znalostmi nejen o svých regionech a jejich zajímavostech, ale i všeobecného charakteru, navíc jsou velmi ochotní a plně se všem účastníkům po celou dobu věnují. Je potěšitelné, že komise neobdržela žádnou oficiální stížnost ani připomínky.

I přes potěšitelné výsledky je třeba nadále propagovat tuto zcela výjimečnou činnost ČMOS pracovníků školství na všech akcích mezi pracovníky škol a školských zařízení a získávat tak nejen další účastníky základen, ale případně i nové členy odborovému svazu. Komise EXOD konstatuje, že z naší strany je informovanost široké veřejnosti o této činnosti dobrá, přispívají k tomu zejména webové stránky svazu, rychlá zveřejňování volných míst v akci „Last minute“. Členové komise publikovali rovněž několik propagačních článků v Týdeníku Školství a na webu svazu, předseda komise osobně vystoupil na poradě předsedů OROS a na jednání Asociace učitelů dějepisu, kde informoval o Exodu a možnostech dalšího vzdělávání, které prostřednictvím akreditovaného programu poskytuje zájemcům z řad pedagogů všech typů škol. Přesto při srovnání letošních základen EXOD s rokem 2017 je možné opět konstatovat, že situace zůstává víceméně stabilní bez výrazných výkyvů a zájem o tuto specifickou aktivitu ČMOS přetrvává zejména mezi staršími ročníky. Mladí učitelé, členové odborového svazu, i mladší účastníci z řad široké veřejnosti stále tvoří jen nízké procento účastníků Exodu. A právě na tyto skupiny je třeba zaměřit propagaci všemi možnými způsoby. Jedním z nich může být i realizace akreditovaného projektu DVPP.                    

Komise EXOD na svém jednání 27. 9. 2018 vyhodnotila první ročník akreditovaného vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) prostřednictvím celostátních základen EXOD. Cílem tohoto projektu je zatraktivnit a rozšířit rekreační nabídku Exodu o složku vzdělávací a přivést tak do Exodu mladé aktivní učitele.                                          

Z celkového počtu účastníků celostátních základen EXOD (1166 osob) v roce 2018 bylo 78 osob tj. 6,7 % účastníků akreditovaného vzdělávacího programu. Z celkového počtu 34 základen proběhlo DVPP na 22 z nich tj. 74,2 %. Z celkového počtu absolventů DVPP bylo 62 osob (74,2 %) v aktivní službě, zbývajících 16 pak pracující učitelé – senioři.

 Zastoupení dle aprobací absolventů:

ČJL - 10

ČJL – DĚJ - 6

ČJL – OBN - 6

DĚJ - 6

MAT - 9

TEV - 3

ZEM - 1

CIJ - 2

NŠ I. st. - 19

MŠ - 6

ODB - 3

Jiné - 7

 

Z hodnocení prvního ročníku DVPP komise zformulovala několik závěrů a poznatků:

  • DVPP nijak nezatížilo administrativu a vedení EZ pro vedoucí a lektory,
  • do vzdělávání byli zařazeni i pracující senioři, naopak vyjmuti účastníci ze Slovenska,
  • na přihláškách k DVPP musí být i podpis zájemce o vzdělávání (GDPR),
  • na úvodních schůzkách účastníků zdůraznit účastníkům DVPP povinnost jejich účasti na kompletním popř. rozšířeném programu EZ,
  • na závěr provést s účastníky DVPP závěrečný hodnotící pohovor, test apod.
  • zápočet hodin vzdělávání (dohoda 6 hodin/den) plný program – ne v den příjezdu, odjezdu,
  • doplnit a upřesnit text „Metodiky k přiznání osvědčení o vzdělávání účastníkům“.

Projekt DVPP prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu „ Poznávání regionů České republiky a Slovenska s Exodem“ byl zpracován s platností do 5. 6. 2020, to znamená, že bude platný i v příštím ročníku celostátních základen EXOD v roce 2019. Výsledky hodnocení příštího roku komisí EXOD a všemi vedoucími na aktivu vedoucích celostátních základen EXOD budou rozhodující pro to, zda ve vzdělávacích aktivitách pokračovat a zda na podzim roku 2019 bude třeba připravit žádost o prodloužení akreditace.

Na základě vyhodnocení všech výše uvedených faktů a vyjádření ze zasílaných hodnocení jednotlivých základen, komise EXOD může konstatovat, že Exod zůstává i nadále kvalitní domácí rekreací pro rodiny pedagogických pracovníků, a to za velmi přijatelné ceny, a současně se nově stává i dobrou alternativou sebevzdělávání učitelů všech typů škol.

Komise EXOD ČMOS PŠ se schází pravidelně 3x do roka, řeší průběžně mimo otázek organizace základen i některé připomínky a podněty účastníků celostátních základen, zodpovídá zaslané dotazy, vyvíjí zejména metodickou a poradenskou činnost ve spolupráci s pracovníky sekretariátu svazu a dohlíží na správnou aplikaci platné legislativy. Provádí rovněž vyhodnocení základen EXOD v daném kalendářním roce, přezkoumává zaslaná vyúčtování příjmů a výdajů jednotlivých základen, připravuje program na aktiv vedoucích celostátních základen, který 1x ročně vždy v říjnu kalendářního roku svolává. V letošním roce proběhl ve dnech 12. – 14. 10. v Horní Bříze, zúčastnilo se ho 30 vedoucích. Hlavními body jednání bylo vyhodnocení letošního běhu základen EXOD a pilotního ročníku akreditovaného vzdělávacího programu.

Všem organizátorům, vedoucím základen, lektorům i průvodcům je třeba za jejich dobrovolnou a nezištnou práci v rámci činnosti EXOD poděkovat. Doufám, že i nadále bude jejich práce odměněna spokojeností účastníků, stálým zájmem o jejich základny s rekreačním a vzdělávacím programem a bude i nadále významně přispívat k propagaci jak samotného Exodu, tak i celého odborového svazu vůči široké veřejnosti.

Dne 27. 10. 2018
Zpracoval: Dr. Jiří Michal