Doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018

Dne 23. 5. 2018 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018. Jde o pomyslný kulminační bod v běhu evropského semestru koordinace hospodářských politik, který se začíná v listopadu každého roku, kdy Komise přijme roční analýzu růstu.

Doporučení jsou adresována vládám národních států, jakožto zpětná vazba na zprávu o jednotlivém členském státu, která je publikována v březnu každého roku. Doporučení tedy můžeme chápat jako vyjádření názoru Evropské komise ohledně nutných reforem v jednotlivých členských státech, aby se zajistila stabilita a růst a aby se dosáhlo cílů Evropa 2020. Evropská komise se v dokumentu omezí na dva až tři nejpalčivější problémy a ty následně v doporučeních zohlední. Jinými slovy zmínka o daném problému v doporučení je známkou toho, že Evropská komise dané téma považuje za opravdu klíčové.

Poté, co Evropská komise vydá Doporučení, je tento dokument předán Evropské radě, kde je v červnu přijat. Potom už je na národním státu, aby se s doporučeními vyrovnal a aby podnikl potřebné kroky k jejich naplnění. Doporučení a jejich plnění nejsou sice právně vymahatelná, fungují ale jako jasné vodítko pro interpretaci toho, co se od členského státu ze strany EU očekává a co je ze strany EU vnímáno jako priorita a prostor ke zlepšení.

V Doporučení ze dne 23. 5. 2018 se objevuje jasná zpráva pro české školství. V textu se explicitně píše, že je třeba posílit schopnost vzdělávacího systému poskytovat kvalitní inkluzivní vzdělávání, mimo jiné podporou učitelského povolání. S ohledem na omezení na českém trhu práce má kvalitní inkluzivní vzdělávání a odborná příprava zásadní význam. Nicméně systém se potýká s nedostatkem kvalifikovaných učitelů a je pravdou, že platy učitelů zůstávají ve srovnání s platy jiných pracovníků s terciárním vzděláváním na nízké úrovni. To vede k tomu, že je učitelské povolání vnímáno jako málo atraktivní pro mladé talentované lidi. Zmíněn je neúspěšný pokus prosadit tzv. kariérní řád. Podle Evropské komise je nutné, aby ve školství bylo zajištěno dostupné dostatečné a udržitelné vnitrostátní financování, další odborná příprava učitelů a asistentů a zvyšování povědomí veřejnosti, pokud jde o přínosy inkluzivního vzdělávání.

Je evidentní, že české školství a jeho podmínky jsou EU vnímány jako zasluhující větší pozornost a větší podporu ze strany státu.

Mgr. G. Tlapová

Celý dokument si můžete přečíst v následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-czech-republic-cs.pdf