Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR a COOKIES)

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen GDPR) si vás dovolujeme informovat o následujících tématech týkajících se zpracovávání osobních údajů. Zároveň je v článku uvedeno, jakým způsobem naše webové stránky pracují s cookies.

GDPR

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (dále jen ČMOS PŠ), se sídlem Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČO 49278002 zapsaný u Městského soudu v Praze, vložka L 848.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány?

ČMOS PŠ shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, údaje související s výkonem povolání, adresa, telefon, e-mailová adresa, informace o příslušnosti k základní organizaci odborového svazu.

K jakým účelům ČMOS PŠ shromažďuje a zpracovává osobní údaje?

Podle čl. 9 odst. 2 písm. d) GDPR není ke zpracovávání osobních údajů členů odborové organizace potřeba souhlas. Zpracovávání osobních údajů tak vychází ze zákonné povinnosti. Veškeré zpracovávané údaje jsou potřebné pro splnění účelu zpracovávání. Nejsou zpracovávány osobní údaje přesahující nezbytný účel pro zpracování. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě.

Jsou-li zpracovávány osobní údaje v souvislosti s dalšími činnostmi, pro které není dán zákonný důvod, děje se tak na základě souhlasu subjektu zpracovávaných údajů.

Jestliže dochází ke zpracovávání osob, které nejsou členy ČMOS PŠ, a to obzvláště při výkonu oprávnění vyplývajících ze zákoníku práce, jedná se o zákonné zpracovávání, ke kterému není třeba souhlas.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje členů jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu s ohledem na pravidla stanovená v právních předpisech, nejméně však na dobu, po kterou trvá členství k ČMOS PŠ.

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

Osobní údaje, jejich shromažďování a správa podléhají přísným metodickým pokynům a systému pověření zaměstnanců a členů odborové organizace na základě práv, dále jsou chráněny fyzicky (v uzamykatelných skříních a kancelářích) a elektronicky (pomocí přístupových práv a hesel k počítačům).

Veškeré osoby, které se dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou vázány mlčenlivostí.

Komu jsou osobní údaje poskytovány a předávány?

ČMOS PŠ předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tak stanoveno právním předpisem a pokud je tak nezbytné pro ochranu práv ČMOS PŠ.

ČMOS PŠ ke zpracovávání některých osobních údajů pověřuje zpracovatele, třetí osobu (např. osobní údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti s pracovněprávními vztahy). Takovéto zpracování je možné na základě uzavřené smlouvy, ve které jsou přesně stanoveny práva a povinnosti obou smluvních stran ohledně ochrany osobních údajů.

Jaká jsou práva a povinnosti subjektu zpracovávaných údajů?

V souvislosti s články GDPR a s platnou právní úpravou mohou subjekty zpracovávaných údajů uplatnit právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, mají právo osobní údaje přenést k jinému správci, mají právo požadovat opravu a aktualizaci osobních údajů, mohou požádat o výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, jestliže pominul účel k jejich zpracovávání a pokud správce nebo zpracovatel nejsou vázáni k jejich shromažďování a zpracovávání na základě právních předpisů. Tato práva můžete uplatnit na adrese cmos.skolství@cmkos.cz.

Jsou nějaké možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, že jsou zpracovávány osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Jestliže dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu, lze proti takovémuto zpracování vznést námitku. Námitka bude vyřízena a podavatel námitky bude informován o výsledku řízení.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et Mgr. Gabriela Tlapová
Tel.: +420 234 130 203
E-mail: tlapova.gabriela@cmkos.cz


COOKIES

Naše webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale může obsahovat i jiné informace. Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou, jako je přihlášení k odběru newsletteru, odeslání kontaktního formuláře nebo poptávky po našich službách či zboží, do klientské zóny, věrnostního programu a e-shopu pouze po registraci, případně vyplnění jiných polí formulářového typu. Více o cookies se můžete dozvědět například na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Tyto údaje shromažďujeme pouze tehdy, když odešlete jeden z výše zmíněných formulářů. S používáním cookies, které sledují vaše chování na našich webových stránkách jste při vstupu na stránky mohli udělit či neudělit souhlas, v případě, že souhlas nebyl udělen, tyto cookies nejsou používány.

Dále naše webové stránky mohou shromažďovat informace zahrnující např. typ prohlížeče nebo operačního systému, IP adresu, návštěvy webu, poskytovatele internetového připojení a jiné informace podobného charakteru. Pokud se na našich webových stránkách přihlásíte, budeme ukládat i šifrovanou variantu uživatelského jména, podle které nadále můžeme uživatele identifikovat.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací o modulu Google Analytics naleznete přímo na webových stránkách jeho poskytovatele, dostupných na adrese https://www.google.com/analytics/ či opět v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics.

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.

Náš odborový svaz využívá následující cookies:

  • výhradně nutné/nezbytné cookies - Cookies, která jsou nezbytná k pohybu na stránce a zajištění ochrany. Bez tohoto nastavení by služby, které jsou požadovány, nebylo možno vykonávat. Tyto cookies neshromažďují informace o uživateli.
  • výkonné cookies - Cookies, která sbírá informace o tom, co uživatel na stránce dělal, na jaké stránky chodí nejčastěji a jestli se vyskytly nějaké chyby. Tato cookies neshromažďují informace o uživateli. Všechny získané informace jsou anonymní a slouží k vylepšování stránek.
  • funkční cookies - Tato cookies umožňují, aby si stránka zapamatovala výběr, který jste učinil (jako přihlašovací jméno, jazyk, region) a nabídla lepší osobní nastavení. Na základě toho Vám může stránka oznamovat aktuální počasí nebo dopravní zpravodajství. Cookies si také pamatuje změny, které jste udělali v oblasti formátování jako velikost textu, fonty a další úpravy stránky. Také mohou být použita pro poskytnutí služby sledování videa nebo napsání komentáře. I tyto informace mohou být anonymní a nemohou pozorovat pohyb na stránce.
  • cookies zaměřené na behaviorální chování - Tato cookies jsou používána ke správnému zacílení reklamy. Také upravují počet, kolikrát se Vám jedna reklama zobrazí a také pomáhají vyhodnocovat efektivnost reklamních kampaní. Většinou jsou tyto reklamy nahrány reklamními společnostmi se souhlasem správce stránky. Pamatují si, že jste stránku navštívili a tato informace je sdělena i dalším stranám. Zacílení většinou závisí na technologiích organizací.

 JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Na souborech cookie jsou založeny některé funkce našich služeb. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookie založené. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.