Revize RVP ZŠ - nové pojetí výuky informatiky

Na posledním jednání školské tripartity 5. 5. 2021 z časových důvodů bod programu Revize RVP byl přesunut na další zasedání. Sekce základních škol se touto problematikou zabývá a předseda sekce M. Kupka se zúčastnil 28. 4. 2021 kulatého stolu v Poslanecké sněmovně k této problematice. Příloha obsahuje jeho vyjádření za sekci základních škol i návrhy řešení. Z tohoto vyjádření vychází i stanovisko ČMOS PŠ.

Chceme maximum do tarifů

Objem prostředků na platy v roce 2021 - jak realizovat jejich navýšení o 9 %

V současné době začaly konzultace mezi sociálními partnery, jak realizovat navýšení objemu finančních prostředků na platy o 9 %. Jde o to, aby se podařilo vyjednat maximum možného do tarifů. Sekce vedoucích pracovníků ČMOS PŠ k tomu zaujala stanovisko, které naše společné úsilí podporuje ( je připojeno ve formě dokumentu pdf). 

Stanovisko k home office zaměstnanců

Výzva profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ
 
Členové profesní sekce odborového svazu pokládají za nezbytné upozornit na, zejména v dnešní době, nevhodné přidělování práce a určování místa výkonu práce zaměstnanců některými kolegy řediteli na základních i středních školách. Přestože Vláda ČR nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště, stále se setkáváme s přístupy toto nařízení nerespektujícími a v mnoha ohledech i lidsky nepochopitelnými.

Co dělat pro zlepšování podmínek práce mateřských škol

Ve středu 1. 7. 2020 se uskutečnil z podnětu ČMOS PŠ v Poslanecké sněmovně kulatý stůl. Jeho tématem byla „Aktuální situace v předškolním vzdělávání“. Diskutovalo se zejména o podmínkách práce v mateřských školách, přijímání dětí mladších tří let v návaznosti na novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která ruší povinnost zaměstnávat dalšího nepedagogického pracovníka (chůvu) k těmto dětem.