Článek 19 a/ v kolektivní smlouvě

Právni poradna

Stanovisko ČMOS PŠ k vyjádření pana Mikáče o doplnění článku 19 a/ do kolektivní smlouvy: V Kartotéce č. 33 ze dne 13. 9. 2021 PaedDr. Mikáče se objevil dotaz, zda je možné doplnit článek 19 a/ do kolektivní smlouvy.

Jak založit odborovou organizaci - aktualizace 06/2020

Aktualizace článku - Jak založit odborovou organizaci

Provoz v nouzovém stavu z pohledu BOZP

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tedy povinen minimalizovat rizika pro zaměstnance.

Metodika FKSP - novela vyhlášky rok 2019

V příložených elektronických dokumentech naleznete metodiku FKSP upravenou v souladu s novelou vyhlášky o FKSP č. 357/2019 Sb... Úpravy jsou vyznačeny červeně.

Účast na stávce

Účast zaměstnance na stávce je výkonem práva vyplývajícího z čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Za účelem realizace tohoto práva má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady platu. Účast na stávce tedy je právními normami nespecifikovanou jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance (§ 199 odst. 1 ) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce).

Stránky