Jak založit odborovou organizaci - aktualizace 06/2020

Aktualizace článku - Jak založit odborovou organizaci

Provoz v nouzovém stavu z pohledu BOZP

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tedy povinen minimalizovat rizika pro zaměstnance.

Metodika FKSP - novela vyhlášky rok 2019

V příložených elektronických dokumentech naleznete metodiku FKSP upravenou v souladu s novelou vyhlášky o FKSP č. 357/2019 Sb... Úpravy jsou vyznačeny červeně.

Účast na stávce

Účast zaměstnance na stávce je výkonem práva vyplývajícího z čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Za účelem realizace tohoto práva má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady platu. Účast na stávce tedy je právními normami nespecifikovanou jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance (§ 199 odst. 1 ) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce).

Prezentace BOZP - Konference 22.5.2019

Prezentace k BOZP - Konference 22.5.2019

Ke stažení na tomto odkazu:

Pro stažení zadejto prosím heslo "BOZP" bez uvozovek.

https://spsecz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hornik_spse_cz/EjsiWQo5N1VAhMQjLmv1nkkBsVOus4NO-hrf0k9YvHhdIg?e=NCQ91i

Stránky