Finská škola během pandemie

Finská ambasáda v České republice uspořádala společně se Skandinávským domem online přednášku o tom, jak finské školství reagovalo na pandemii COVID-19. Přednášel pan Kalle Komulainen, ředitel druhé největší střední školy ve Finsku – Metsokangas Comprehensive School – ve městě Oulu. Jaké jsou tedy finské „covidové“ zkušenosti ze školství?

Školy ve Finsku nebyly v letošním školním roce zavírány plošně, ale podle toho, jaká byla zdravotní situace v daném regionu. Pokud musely zavřít a přejít na distanční výuku, nejednalo se technicky ani pedagogicky o vážný problém. Všechny jsou dobře technicky vybavené a mohou zapůjčovat laptopy na distanční výuku, ať již učitelům, nebo žákům a studentům. Všichni učitelé navíc prošli již v předchozích letech dostatečným ICT školením a přechod na virtuální způsob výuky tedy pro ně nepředstavoval problém. Je třeba poznamenat, že nástroje jako Microsoft Office 365 Teams se ve školách používaly již od samého uvedení na trh, tedy před pandemií.

Pomáhali sociální pracovníci

Přestože byla distanční výuka a její způsob vedení kladně přijata ze strany valné většiny rodičů, zůstává faktem, že někteří studenti ji zvládali hůře a měla na ně negativní dopad. Z tohoto důvodu se ve Finsku věnuje velká pozornost spolupráci škol se sociálními pracovníky a psychology. Osobní schůzky žáků a studentů s těmito pracovníky nebyly po čas distanční výuky nikdy přerušeny. Stejně tak nebyla během distanční výuky přerušena prezenční výuka pro žáky prvních až třetích tříd, jejichž rodiče pracují ve strategických povoláních (např. zdravotnictví), a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Během distanční výuky byla ve školách obecně snaha, aby stanovený rozvrh hodin klasické prezenční výuky pro jednotlivé třídy platil i po dobu online vyučování a aby se vyučovaly všechny předměty. V určitých případech (např. výtvarná výchova nebo domácí práce) se předměty vyučovaly v omezené nebo alternativní formě. Například úkolem v předmětu domácí práce bylo upéct koláč pro členy rodiny. Během distanční výuky využívaly školy speciální komunikační a hodnotící nástroj Kridi, který byl školám po tuto dobu poskytnut zdarma.

Testy jen pro nemocné

Ve finských školách nedochází k plošnému antigennímu nebo jinému testování žáků ani učitelů na COVID-19. Testů se musí zúčastnit jen ti, kteří vykazují příznaky (virového) onemocnění. Čísla nakažených a hospitalizovaných osob ve společnosti jsou i tak poměrně nízká. Přednášející to přičítal tomu, že ve Finsku obecně panuje důvěra ve vládní rozhodnutí a tomu, že Finové mají tendenci stanovená pravidla obecně dodržovat než porušovat. (tap)