Postup při poskytnutí příspěvku z prostředků FKSP v souvislosti s živelní pohromou

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze poskytnout příspěvek z prostředků fondu zaměstnancům včetně důchodců, kteří při prvém přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizaci v souvislosti s živelní pohromou.

Rozpočet a pravidla čerpání lze v průběhu roku po dohodě zaměstnavatelem a ZO OS měnit.

Pokud není v pravidlech čerpání uvedena možnost příspěvku v souladu s § 11 a organizace chce plnění poskytnout, musí provést úpravu v rozpočtu a pravidlech čerpání.

 § 11 sociální výpomoci a zápůjčky

Sociální výpomoci a zápůjčky se poskytují peněžní formou, v hotovosti nebo bankovním převodem na účet zaměstnance. Poskytují se v mimořádně závažných případech. Zaměstnavatel se ZO OS na základě písemné žádosti zaměstnance ji posoudí a po schválení nemá povinnost zkoumat, na jaké účely byla zaměstnancem využita. Každá sociální zápůjčka a sociální výpomoc musí být samostatně schválena a musí být vázána na konkrétní případ.

Jednorázovou sociální výpomoc lze poskytnout v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.  Mimořádné závažné případy mohou nastat např. v důsledku neočekávaných majetkových ztrát v rodině způsobených povodní, požárem, havárií a v neposlední řadě tornádem.  Sociální výpomoc v jednotlivých situací může činit nejvýše 30 000,- Kč, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše 50 000,- Kč.

Vzor žádosti:

Žádost o poskytnutí sociální výpomoci

Jméno, příjmení

Adresa bydliště

Důvod žádosti

Částka

 

Datum schválení

Podpis zaměstnance                                        podpis zaměstnavatele

 

Sociální zápůjčka

Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou zápůjčku nejvýše 50 000 Kč nebo 100 000 Kč v případech postižení živelní pohromou, ekologickou či průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav - se splatností 5 let. Každá zápůjčka musí být schválena samostatně, nejedná se o zaměstnance a rok.

Podstatné náležitosti smlouvy o bezúročné sociální zápůjčce:

-údaje o zaměstnanci

- důvod poskytnutí zápůjčky

- výše a forma splátek

- doba splatnosti

- způsob a doba splatnosti zápůjčky po skončení pracovního poměru

Do způsobu čerpání je účelné zařadit:

  • v jaké výši a za jakých podmínek bude poskytnuta sociální výpomoc;
  • v jaké výši a za jakých podmínek bude poskytnuta sociální zápůjčka;
  • zda bude potřeba žadatelem doložit fotodokumentaci či aspoň čestné prohlášení

Daňový režim

Sociální výpomoci podléhají dani z příjmu s výjimkou sociální výpomoci poskytnuté pozůstalým po zaměstnanci. Dani z příjmu též nepodléhá sociální výpomoc poskytnutá do výše 50 000,- Kč v souvislosti s průmyslovou havárií, ekologickou havárií a živelní pohromou na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Sociální zápůjčky dani z příjmů nepodléhají.

Návrh vzoru smlouvy o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce z prostředků FKSP

uzavřená podle ustanovení § 6 nebo §11 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Název organizace

Se sídlem ……………….

IČO……………………

Zastoupená zaměstnavatelem……………………………..

(dále jen věřitel)

a

zaměstnancem ………………………………………………

datum narození………………………………………………

bydliště……………………………………………………….

(dále jen dlužník)

Uzavírají tuto smlouvu o zápůjčce

Věřitel poskytuje dlužníkovi bezúročnou zápůjčku z FKSP ve výši …………Kč   slovy…………. K účelu…………. (který je v souladu s pravidly čerpání, s ustanovením vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů) za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Dlužník částku přijímá a zavazuje se ji splatit v pravidelných měsíčních splátkách formou srážek ze mzdy/platu počínaje vyúčtováním za měsíc, který následuje po měsíci, kdy byla zápůjčka uzavřena – začala být čerpána x, ve výši …………Kč měsíčně.

Zápůjčku zaměstnanec splácí i v době mateřské, rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (pokud není dodatkem sjednáno písemně jinak).

Při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději ke dni ukončení pracovního poměru (pokud není ujednáno písemně jinak).

Věřitel a dlužník se dohodli, že v případě prodlení dlužníka úhradou některé ze splátek se stává nesplacený zůstatek splatným najednou.

Zápůjčka je bezúročná.

 

7. 7. 2021 M. Seidlová