POSTUPUJME SPOLEČNĚ

Zveřejňujeme text výzvy školských odborů pracovníkům ve školství. Školské odbory nabádají zejména vedoucí pracovníky, ředitele škol a školských zařízení, aby se s nimi i s profesními asociacemi zapojili do společných akcí na zajištění dostatečného financování škol. Jde zejména o to sdělit a vyměnit si své představy, jak dosáhnou lepšího stavu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nastává období, které vyžaduje, abychom aktivně sledovali financování školství. Už nejde jen o nápravu nedůstojných platů našich nepedagogických pracovníků a udržení platů pedagogů na 130% průměrné mzdy, a to bez navyšování přímé vyučovací povinnosti, ale jde i o financování jako celku.

Jednou z důležitých oblastí je výše ONIV. Ty jsou bohužel v letošním roce sníženy o 30% proti loňsku. V řadě škol již byla částka vyčerpána, protože významná část byla spotřebována na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost. Důvod je zřejmý, karantény i samotná nemoc Covid 19. Nyní nás čeká podzim, období respiračních chorob. Vůbec nelze predikovat vývoj a odhadnout finanční náklady na náhrady za DPN. Přesuny z platů jsou jistě možné, ale finanční sílu škol nezlepšují. Ředitelé jsou nuceni sahat do financí, určených pro nadtarifní složku. Přesvědčení některých úředníků, že nemocnost „šetří“ prostředky na platy, je lichá a svědčí o neznalosti provozu škol. Hodiny se skutečně neruší, a naopak rostou přesčasové hodiny, za něž přísluší příplatek. Jistě nemusíme připomínat, že rostou náklady na cestovné, učebnice a školní pomůcky.

Je třeba rozšiřovat a obměňovat knihovny. Zásadní je i podpora neformálního vzdělávání, jako jsou namátkou výlety a exkurze. Přenášet tyto náklady na zřizovatele rovněž není fér, ti mají již dost starostí s pokrytím nákladů na běžný provoz. Zde je zřejmý především nárůst plateb za energie, navíc financování ONIV by měl garantovat stát. Myslíme si, že je třeba společně aktivizovat ředitele škol a školských zařízení, jako rozhodujícího článku, na němž stojí kvalita vzdělávacího procesu v naší zemi. Jejich hlas musí být silně slyšet. Vždyť, kdo má lepší přehled než ti, kteří organizují vzdělávání, garantují jeho kvalitu a řídí finanční toky?

Pojďme postupovat společně, jak ČMOS PŠ, tak profesní spolky. Je třeba zvýšit tlak nejen na financování v oblasti ostatních neinvestičních výdajů, ale trvat i na systémovějším ukotvení náhrad za dočasnou pracovní neschopnost. Zvláště po zkušenostech z minulých dvou let.

Mohli bychom uvádět řadu dalších příkladů, které všichni dobře známe. Pojďme udělat první kroky:

- zapojit VŠECHNY ředitele škol a školských zařízení do aktivit v zajištění dostatečného financování školství; - sdělit a vyměnit si své představy, jak toho dosáhnout;

- navrhneme formu společné akce, aby její výstup dostal podporu školské veřejnosti.

 

Vaše náměty k tématu uvítám na adrese: Mgr. Bc. Ctirad Vaník, MBA ctirad.vanik@mzskrupka.cz

S přáním úspěšného a klidného nového školního roku

 

Mgr. Bc. Ctirad Vaník, MBA                         

Předseda republikového výboru sekce vedoucích pracovníků ČMOS PŠ