Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb.

Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době bylo ukončeno vnější připomínkové řízení k novele zákona o pedagogických pracovnících. Nad rámec návrhu ministerstva požadujeme upravit  § 22a) odst. 2. Za slovem „případech“ vložit slova „které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a“. Jde o zlepšení  pracovních podmínek pedagoga a hlavně o vyjasnění, kdy si může svobodně určit, kde bude práce související konat. Druhý náš návrh je v § 23 odst. 4. Na konci textu věty první doplnit slova „nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností“. Jde o vyjasnění ohledně tzv. přespočetných hodin a různých výkladů lišících se škola od školy. Další oblastí připomínek byly specializační pozice, ukotvení uvádějícího učitele (příplatek 3000 Kč nebo snížení úvazku a příplatek 1500 Kč). V neposlední řadě je to i požadavek na zvýšení příplatku za třídnictví v rozpětí 2500 – 3500 Kč. Tady se však jedná také o změnu zákoníku práce. Další naše připomínky byly technicko organizačního charakteru.

Následující postup: ministerstvo vypořádá připomínky všech připomínkových míst. Návrh následně projde poradou vedení ministerstva a legislativní radou vlády. Posléze musí návrh schválit vláda a po té směřuje ke čtení do Poslanecké sněmovny PČR a Senátu PČR. Posledním je podpis prezidenta. Po zveřejnění ve Sbírce zákonů bude novela platná. Odhad od 1. 1. 2019.

F. Dobšík


1) § 4

Text § 4 doplnit o nový odst. 6 tohoto znění:

(6) V odůvodněných případech může ředitel střední školy nebo vyšší odborné školy fyzické osobě, která má vykonávat činnost učitele střední školy nebo vyšší odborné školy a která získala odbornou kvalifikaci ve slovenském jazyce, prokázání znalosti českého jazyka podle odst. 1 prominout.

Zdůvodnění: v nově navrhované verzi § 4 jsou zpřesněny podmínky pro povinnost prokázat znalost českého jazyka v situaci, kdy fyzická osoba získala odbornou kvalifikaci v jiném jazyce než českém. Návrh nového odstavce umožňuje ředitelům středních a vyšších odborných škol tuto podmínku prominout, pokud byla kvalifikace získána v jazyce slovenském. Lze předpokládat, že na SŠ a VOŠ nemusí být pro Slováky neprokázaná znalost českého jazyka překážkou při výuce. Drtivá většina jich je schopna na tomto typu škol případně vyučovat v češtině, aniž by k tomu potřebovala úředně prokázat znalost českého jazyka. Podobně pro žáky a studenty by slovenská mluva vyučujícího neměla být překážkou.

2) § 9 odst. 9 – připomínka nad rámec návrhu

V odst. 9 v první větě za slovy: „polovinu stanovené týdenní pracovní doby“ změnit text na toto znění:

„a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy provádí nebo prováděl umělecké výkony, vytváří nebo vytvářel umělecká díla, vykonává nebo dlouhodobě vykonával činnost v oboru, v němž je uznávaným odborníkem, nebo činnost, pro niž splňuje odbornou kvalifikaci podle § 21“.

Větu druhou v odst. 9 vypustit.

Zdůvodnění: Dosud platné znění tohoto ustanovení, na němž novela nic nemění, předpokládá, že zaměstnanec ve vyjmenovaných kategoriích činnosti musí tyto činnosti aktuálně aktivně vykonávat. Důsledkem může být to, že při striktním výkladu nemůže ředitel školy přijmout např. důchodce coby bývalého odborníka, který aktuálně činnosti nevykonává. Omezení na dobu trvání pracovněprávního vztahu mimo školu je nelogické. Špičkový odborník, který 30 let pracoval v oboru, nepřestává být pro školu přínosem dnem, kdy odchází do důvodu. Naopak. Právě v těchto situacích je ochota některých osob předávat ještě několik let své zkušenosti žákům střední školy největší. Tyto osoby jsou řediteli škol k pedagogické činnosti většinou přemlouváni. Klást jim ještě zákonné překážky je nelogické.

Zásadní připomínka

3) § 17 odst. 4 – připomínka nad rámec návrhu

V ustanovení odst. 4 uplatnit připomínku uvedenou pod bodem 2 k § 9 odst. 9.

Zásadní připomínka

4) § 20 odst. 1 písm. d) bod 1

Formulovat takto: „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném vysokou školou, nebo“

Zdůvodnění: použít formulace stejně jako v obdobných ustanoveních.

5) § 20 odst. 2 písm. b)

Zdůvodnění: Toto ustanovení je nadbytečné. Ustanovení písm. a) odkazuje na vzdělání podle odst. 1, a tam je pod písm. f) již toto ustanovení (tedy ustanovení odst. 2 písm. b) obsaženo

6) § 20 odst. 3 písm. b) bod 3

V závěru vypustit slovo „nebo“.

7) § 22 odst. 6 věta první

Za slovy „pracovní smlouvě“ doplnit text „nebo v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr“.

Zdůvodnění: pedagogickým pracovníkem je (kromě jiných podmínek) ten, kdo je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy (§ 2 zákona č. 563/2004 Sb.). Zaměstnancem je podle § 6 zákoníku práce fyzická osoba v základním pracovněprávním vztahu, kterým je právní vztah založený některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 3 zákoníku práce).

Zásadní připomínka

8) § 22 odst. 7

Za slovem „pokud“ vypustit slovo „prokazatelně“.

Zdůvodnění: prokazování nemožnosti zajistit činnost kvalifikovaným pedagogem vyvolává v praxi problémy, protože tu nejsou žádná objektivní měřítka, zda ředitel využil všechny možnosti. Určení povinnosti ředitele školy v § 164 školského zákona je dostatečné i pro aplikaci § 22 odst. 7.

9) § 22a) odst. 2 – připomínka nad rámec návrhu

Za slovem „případech“ vložit slova „které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a“.

Zdůvodnění: touto připomínkou navrhovaná změna ustanovení § 22a) odst. 2 byla již v roce 2017 schválena Sněmovnou a ani Senát, který vrátil novelu zákona č. 563/2004 Sb., zpět Sněmovně, neměl k tomuto ustanovení výhrady. Navrhovaná změna je ve prospěch pedagogických pracovníků, znamená zlepšení jejich pracovních podmínek v oblasti pracovněprávní a je jimi podporována.

Zásadní připomínka

10) § 23 odst. 4 – připomínka nad rámec návrhu

Na konci textu věty první doplnit slova „nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností“.

Zdůvodnění: stejné jako v předchozím bodě 9 připomínek.

Zásadní připomínka

11) § 24 odst. 3 – připomínka nad rámec návrhu

Slova „s příslušným odborovým orgánem“ nahradit slovy „s odborovou organizací“.

Zdůvodnění: sjednotit terminologii se zákoníkem práce.

12) § 24

V druhé větě nahradit slova „pracovního poměru“ slovy „pracovněprávního vztahu“. Navržené ustanovení doplnit o tento text: „Části adaptačního období se sčítají; to neplatí, jsou-li absolvovány souběžně.

Zdůvodnění: učitel může vykonávat práci nejen v pracovním poměru. Mělo by být jednoznačně určeno, že do trvání adaptačního období se započítávají i následné pracovněprávní vztahy ať již u stejného nebo jiného zaměstnavatele.

Zásadní připomínka

 

13) V souvislosti s novelizací zákona o pedagogických pracovnících by měly být legislativně řešeny i problémy, které byly diskutovány a promítnuty do návrhu změn zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce v roce 2017 (implementace kariérního řádu).

Jedná se o tato opatření:

 

a) Ustavení pozice uvádějícího učitele, který podporuje profesní rozvoj učitele v adaptačním období.

Stanovení příplatku za výkon této činnosti ve výši alespoň 3 000 Kč měsíčně.

Příp. snížení rozsahu jeho přímé pedagogické činnosti s možností zaměstnavatele využít kombinaci snížení úvazku s nárokem na příplatek v poloviční výši.

 

b) Určení nových druhů specializovaných činností, jejich úplný výčet provést v zákoně o pedagogických pracovnících, umožnit snížení přímé pedagogické činnosti při jejich výkonu, stanovení příplatku za výkon specializované činnosti.

Návrh novely zákona doplnit např. v této podobě:

Druhy specializovaných činností

(1) Specializovanou činnost vykonává pedagogický pracovník vedle své přímé pedagogické činnosti. Specializovanou činnost může vykonávat pedagogický pracovník, který absolvoval specializační studium v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

(2) Specializovanou činností je činnost

a) koordinátora v oblasti informacích a komunikačních technologií,

b) koordinátora školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu vyšší odborné školy,

c) metodika prevence sociálně patologických jevů,

d) specialisty v oblasti environmentální výchovy,

e) speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie,

f) specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených,

g) výchovného poradce.

(3) Specializovanou činnost podle odstavce 2 písm. e) může vykonávat pouze pedagogických pracovník, který splňuje odbornou kvalifikaci speciálního pedagoga podle § 18 písm. a).

(4) Učiteli ve škole zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který vykonává specializovanou činnost podle odst. 2, se snižuje přímá pedagogická činnost v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

 

c) Příplatek za třídnictví zakotvit v zákoníku jako jednu ze součástí „příplatku pedagogického pracovníka“ a opustit dosavadní způsob úpravy (jako jeden z druhů zvláštního příplatku dle § 129 zákoníku práce). Tento příplatek výrazně navýšit.

 

d) Ustanovení § 133 zákoníku práce nově upravit takto:

Příplatek pedagogického pracovníka

(1) Učiteli za výkon práce třídního učitele v základní škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo za výkon práce vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo za výkon práce vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně.

(2) Pedagogickému pracovníkovi za výkon specializovaných činností uvedených v § ….. zákona o pedagogických pracovnících přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně.

(3) Uvádějícímu učiteli za výkon činností uvedených v § …… zákona o pedagogických pracovnících přísluší příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně; pokud byl uvádějícímu učiteli současně snížen rozsah jeho přímé pedagogické činnosti, přísluší mu příplatek ve výši 1 500 Kč měsíčně.

Zásadní připomínka