Webinář ETUCE: Odbory v době pandemie COVID-19 a po ní

Dne 12. 3. 2021 se konal webinář ETUCE s názvem Odbory v době pandemie COVID-19 a po ní (Education trade unions in the times of COVID-19 and beyond). Tento webinář byl další ze specializované série webinářů ETUCE, které reflektují dopad pandemie COVID-19 na sektor vzdělávání a jeho pracovníky.

Tématy webináře bylo očkování pedagogických pracovníků, práce odborů během pandemie a vize, jak by vzdělávání mělo vypadat po pandemii. V rámci všeobecné diskuse vystoupila zástupkyně ČMOS PŠ, Gabriela Tlapová, a informovala účastníky webináře o očkování pedagogických pracovníků v ČR a o veřejné diskusi v ČR na téma maturitních zkoušek.

Hlavní příspěvek pronesla Susan Flocken, ředitelka ETUCE. Příspěvek se týkal výsledků výzkumu ETUCE zkoumajícího online výuku, znovuotevírání škol a otázky spojené s vakcinací pedagogických pracovníků. Výzkumu se zúčastnilo 34 svazů z 26 zemí Evropy. Data výzkumu ukazují, že distanční výuka jakožto jediná forma výuky probíhá jen v 6 zemích. V ostatních zemích se jedná o kombinaci výuky prezenční a distanční s tím, že prezenční forma probíhá třeba v rámci rotačního systému.

Odborové svazy byly na národní úrovni z valné většiny úspěšné při vyjednávání lepších podmínek a kritérií týkajících se BOZP (28 svazů), sdílení dobré praxe s online výukou (20 svazů) a zlepšení rovného přístupu pro všechny ke kvalitnímu vzdělávání (17 svazů).

Hlavními prioritami pro odbory v době po pandemii budou veřejné investice do vzdělávání (15 svazů) a zlepšování pracovních podmínek pracovníků ve školství (9 svazů). Z hlediska pracovních podmínek se sociální dialog dosud zaměřoval na zvýšenou míru pracovní zátěže pro učitele, kteří pracují online (18 svazů) a virtuální pracovní prostředí (16 svazů). Online výuka s sebou dle pocitu učitelů přinesla více času, který musí věnovat přípravě hodin, opravování úkolů a testů nebo přípravě zpětné vazby pro studenty.

V oblasti BOZP se odbory soustředily na jasná pravidla pro zajištění ochranných prostředků a hygienických prostředků do škol, ochranu pracovníků patřících do rizikových skupin a zajištění prioritního očkování pedagogických pracovníků a vypracovávání instrukcí pro zdravý a bezpečný provoz škol a školských zařízení.

Z profesních témat převažovala diskuse nad podobou závěrečných zkoušek, adaptací systému hodnocení studentů při výuce online a redukcí výukových plánů v rámci distanční výuky.

 Z hlediska rovného přístupu ke vzdělávání hrály hlavní roli tyto věci: zajištění studijních podmínek a výukových materiálů pro všechny studenty, a to i ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí a podpora pedagogických pracovníků v přístupu k digitálním a komunikačním prostředkům a nástrojům.

Za hlavní priority po pandemii COVID – 19 byly většinou svazů označeny tato témata:

  • Investice do vzdělávání

(Plány na obnovu vzdělávání, investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, veřejné finance určené na rozvoj vzdělávací infrastruktury včetně zlepšení pracovních a platových podmínek pracovníků ve školství.)

  • Pracovní podmínky pedagogických pracovníků

(Odměna za zvýšenou sumu pracovní zátěže, soulad pracovního a soukromého života, právo odpojit se, stres, kyberbezpečnost, zlepšení pracovních podmínek učitelů odborného výcviku a přípravy, velikost tříd a nedostatek učitelů.)

  • Rovný přístup ke vzdělávání

(Snižování případů předčasného ukončování školní docházky, řešení potíží zranitelných skupin studentů ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, snížení mezery ve vzdělávání mezi studenty, ke které došlo během pandemie.)

  • BOZP

(Očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků, podpora psychického zdraví a tzv. wellbeingu pedagogů i studentů, profesní rozvoj pedagogů v oblasti wellbeingu, poskytnutí digitálních nástrojů nepedagogům, etické použití dat a AI, bezplatné a otevřené online zdroje informací a materiálů pro učitele a studenty, které by nebyly závislé na společnost působících ve vzdělávacích technologiích.)

Gabriela TLAPOVÁ

Prezentaci Susan Flocken, ředitelky ETUCE,  naleznete připojenu níže ve formátu pdf.