Výzva k zakládání stávkových výborů

IX. sjezd ČMOS PŠ, který se konal v Praze ve dnech 19. 5. – 20. 5. 2023, rozhodl o výzvě zakládat stávkové výbory. Vede nás k tomu nejasná situace kolem růstu platů ve školství a plnění respektive neplnění vládních slibů ohledně priority vzdělávání.

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí (rušení devátých tříd, zrušení známkování v 1. – 3. třídě ZŠ, přijímací řízení, maturity, zvýšení rozsahu přímé pedagogické činnosti).

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

 • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy v průběhu revizí RVP
 • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
 • v rozpočtu kapitoly školství pro rok 2024 požadujeme nárůst platů pedagogů a nepedagogů o 10 %

Při zakládání stávkových výborů doporučujeme dodržet následující postup přípravných prací:

Ustanovení stávkového výboru

 • Organizace přípravy stávky ani ustanovení stávkového výboru není upraveno žádným právním předpisem. Záleží proto na vůli a rozhodnutích osob, které chtějí využít svého ústavního práva stávkovat, jak budou postupovat.
 • Pokud u zaměstnavatele působí základní odborová organizace, doporučujeme svolat členskou schůzi s možnou účastí všech zaměstnanců (nejen členů odborového svazu) a projednat zapojení školy (školského zařízení) do stávky.
 • Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, svolá iniciátor stávky shromáždění všech zaměstnanců, kde bude projednáno zapojení do stávky.
 • Na tomto shromáždění ustanovit stávkový výbor. Počet jeho členů ani kompetence nejsou nijak upraveny, záleží na rozhodnutí kolektivu zaměstnanců. Kde působí odborová organizace, je vhodné, aby tuto funkci plnil výbor ZOOS. Není vyloučeno, aby místo stávkového výboru byla určena kontaktní osoba. Kde působí odborová organizace, je praktické, aby touto osobou byl předseda ZOOS.
 • Stávkový výbor nebo kontaktní osoba mají plnit funkci informační směrem ke kolektivu zaměstnanců i zaměstnavateli, svolávat podle potřeby shromáždění zaměstnanců, být v kontaktu se zaměstnavatelem a zajišťovat další potřebné operativní úkony.
 • Neustanovení stávkového výboru či kontaktní osoby neznamená, že se zaměstnanci případné stávky nemohou zúčastnit. Vzniká tu však riziko možných sporů se zaměstnavatelem.

Stávkovým výborům bude vedení ČMOS PŠ průběžně posílat informace o výsledcích jednání. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání následující informace:

 • název a adresa školy, školského zařízení
 • jméno kontaktní osoby a  e-mailová adresa  

na adresu cmos.skolstvi@cmkos.cz

 

          Postup v případě vyhlášení stávky

Stávkový výbor (kontaktní osoba) oznámí zaměstnavateli písemně alespoň 3 dny předem tyto údaje:

 • kdy bude stávka zahájena a dobu předpokládaného trvání,
 • důvod a cíle stávky,
 • jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby, kteří jsou oprávněni zastupovat účastníky stávky,
 • oznámit počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky.

Při zahájení stávky

 • předat zaměstnavateli alespoň den předem jmenný seznam zaměstnanců, kteří se do stávky zapojí,
 • předat zaměstnavateli pro účely řádné výplaty platu jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zúčastnili stávky.

Ukončení stávky

 • oznámit písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli.

Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

V případě vyhlášení stávky bude „vzor oznámení zaměstnavateli“ ke stažení na www.skolskeodbory.cz.

Další informace ke stávce naleznete v právním výkladu, který je dostupný na stránkách ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/6).

Vedení ČMOS PŠ

V Praze 22. 5. 2023