Asistent pedagoga

Jakým způsobem řešit suplování u asistenta pedagoga...

Otázka: Může asistent pedagoga suplovat (konat přímou pedagogickou činnost) ve třídě ZŠ?

Odpověď:

Asistent pedagoga v rámci své přímé pedagogické činnosti poskytuje podporu či pomoc jinému pedagogickému pracovníkovi (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, dále jen vyhláška). Přímou pedagogickou činnost asistent pedagoga vždy vykonává podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a v spolupráci s ním (§ 5 odst. 2 vyhlášky). Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec s druhem práce asistent pedagoga nemůže suplovat, tj. samostatně vykonávat přímou pedagogickou činnost před celou třídou bez přítomnosti jiného pedagogického pracovníka v třídě.

Přílohu B. 2.16.05. nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací, je však potřebné vykládat v kontextu s úpravou kompetencí asistenta pedagoga uvedenými ve vyhlášce. Není vyloučeno, aby asistent pedagoga pedagogicky působil i na skupinu žáků. Není možné, aby asistent pedagoga konal přímou pedagogickou činnost, které obsahem je výuka konkrétního předmětu bez příslušného učitele a pedagogicky přitom působil na celou třídu. Tento postup bude možný, jen sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem odpovídající druh práce (učitel) a to jako změnu stávajícího druhu práce v již existujícím pracovněprávním vztahu nebo v rámci dalšího pracovněprávního vztahu.

Mgr. M. Kaplán