Částky pro školy v novém financování zveřejněny

MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou dostupné v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT.

Co je možné z těchto čísel zjistit a co tam najdete?

  1. Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020.
  2. Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.
  3. Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020. 

Ze zveřejněných údajů bude možno zjistit: jaká částka byla ministerstvem ze státního rozpočtu přidělena na jednotlivé školy a školní družiny, kolik z této částky připadá na platy pedagogů (zejména učitelů) a kolik na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy), jaká částka připadá na nadtarifní složku platu pedagogů (neplatí pro základní umělecké školy a vyšší odborné školy), kolik pracovních míst je možné z těchto prostředků hradit.

Ze zveřejněných údajů naopak nebude možné zjistit: zejména částku připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.), protože prostředky na tyto činnosti bude rozdělovat až příslušný krajský úřad prostřednictvím krajských normativů na přelomu března a dubna.

Všechny další údaje, které byly Ministerstvem školství zveřejněny, naleznete na webových stránkách ministerstva na adrese: http://www.msmt.cz/koncem-tydne-msmt-zverejni-castky-pro-jednotlive-skoly-v