ČMOS PŠ podpořil pracovníky ve školství na Ukrajině

ČMOS PŠ podpořil kolegy z ukrajinského svazu TUEWSWU (Odborový svaz pracovníků Ukrajiny ve vzdělávání a vědě) a svazu VPONU (Svobodný odborový svaz vzdělávání a vědy Ukrajiny).

Oba svazy společně dne 15. 1. 2020 uspořádaly protestní akci proti návrhu zákona regulujícího pracovněprávní problematiku. Tento návrh zákona byl předložen ukrajinskému parlamentu, aniž by byl řádně konzultován s odbory, což je v rozporu se stávajícími právními předpisy. Návrh zákona navíc umožňuje:

  1. Jednostranně ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, které je v rozporu s článkem 4 Úmluvy č. 158 Mezinárodní organizace práce týkající se podmínek ukončování pracovního poměru.
  2. Zaměstnavateli jednostranně měnit podmínky pracovního poměru se zaměstnancem. Nesouhlas zaměstnance může být důvodem k výpovědi.
  3. Uzavírání pracovních smluv na dobu určitou až na dobu 5 let a možnost tzv. zero-hour contracts, neboli pracovních smluv bez garance přidělení práce.
  4. Podstatné snížení příplatků za přesčasy, které je v rozporu s Úmluvou č. 1 Mezinárodní organizace práce.
  5. Zrušení veškerých sociálních jistot a snížení ochrany pro matky malých dětí.
  6. Četné zásahy do svobody sdružování, které je porušením Úmluvy č. 87 Mezinárodní organizace práce, a možnost státu zasahovat do majetku odborů.
  7. Omezení práva na informace pro účely kolektivního vyjednávání.