Co dělat pro zlepšování podmínek práce mateřských škol

Ve středu 1. 7. 2020 se uskutečnil z podnětu ČMOS PŠ v Poslanecké sněmovně kulatý stůl. Jeho tématem byla „Aktuální situace v předškolním vzdělávání“. Diskutovalo se zejména o podmínkách práce v mateřských školách, přijímání dětí mladších tří let v návaznosti na novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která ruší povinnost zaměstnávat dalšího nepedagogického pracovníka (chůvu) k těmto dětem.  

V současné době a po dobu dalších tří let lze využít šablon z ESF, které umožní chůvy zaměstnat. Velkým problémem je však u šablon administrativní zátěž, ne všechny školy je mohou využít a u malých škol nestačí na potřebné úvazky. Náměstkyně ministra školství Zuzana Matušková argumentovala, že nelze chůvy hradit ze státních zdrojů. Nemá to zákonnou podporu, novela školského zákona zrušila povinnost přijímat do předškolního vzdělávání děti mladší tří let. V současné době je na rozhodnutí ředitele, zda má prostorové a personální podmínky pro přijetí těchto dětí.

Dalším problémem, spojeným s přijímáním dětí mladších tří let, je naplnění vyhlášky při snížení počtu dětí na třídách. Což je sice žádoucí pro individuální vzdělávání, ale přináší to i snížení normativu pro školní stravování. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy doporučilo jednat se zřizovateli. Sekce předškolního vzdělávání ČMOS PŠ se nedomnívá že je to systémové řešení.

Od minulého roku byly finančně podpořeny překryvy učitelek MŠ v délce trvání 2,5 hodiny. Stalo se tak na základě rozvojového programu a od ledna 2020 již byly započteny v rozpočtu školy. Dle odborového svazu se jedná o správný krok, přestože by byl ideální překryv spíše 3 až 4 hodiny. Takové řešení by přineslo lepší podmínky pro pedagogickou práci, pro individuální přístup k dětem. V programovém prohlášení vlády je závazek snižování počtu dětí na třídě bez ohledu na to, zda v mateřské škole jsou děti mladší tří let - tento záměr však není zcela finančně podpořen.  

Hodně diskutovaná byla inkluze a způsob zajištění asistentů pedagoga a BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Problémy přináší nejednotnost v posouzení a zpracování dokumentace, potřebné pro práci pedagogů a asistentů, dlouhé čekací lhůty na vyšetření. V rámci ČR jsou značné rozdíly v nastavených podmínkách pro jednotlivé školy.

Republikový výbor Sekce předškolního vzdělávání ČMOS PŠ ve spolupráci s vedením svazu prosazuje a nadále bude prosazovat:

  • snižování počtu dětí na třídu plně podpořenou finančními prostředky;
  • zvýšení objemu prostředků nejen pro odměňování zaměstnanců a do ONIV;
  • zlepšení pracovních podmínek ředitelů, zástupců, učitelů a nepedagogických pracovníků a jejich prestiže;
  • snižování administrativní zátěže;  
  • řešení rozporu ve financování pedagogické práce podle provozu;
  • financování nepedagogických pracovníků ve školních jídelnách podle počtu dětí   navštěvujících MŠ;
  • řešení prázdninového provozu MŠ;
  • personální podporu – psychologové, sociální pedagogové, chůvy, pomoc s administrativou;
  • NV č.75.

Podzimní jednání republikového výboru sekce předškolního vzdělávání svazu kromě uvedených témat bude projednávat i spoluprací s rodiči za účasti zástupců Fóra rodičů. V návaznosti na úspěšný kulatý stůl ve Znojmě budou pořádány další kulaté stoly v regionech. Členky výboru se zapojí do práce krajských kabinetů předškolního vzdělávání v rámci projektu SYPO.

Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně 1. 7. 2020 se konal pod záštitou Kateřiny Valachové, předsedkyně Stálé komise pro Ústavu a Lukáše Bartoně, předsedy podvýboru pro regionální školství. Zúčastnili se ho dále poslanci a poslankyně, učitelky a ředitelky mateřských škol, zástupci školských odborů, Pedagogické komory, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ČMOS PŠ na jednání kulatého stolu 1. 7. 2020 konkrétně zastupovali: předseda svazu F. Dobšík, místopředsedkyně svazu M. Seidlová, předsedkyně republikové sekce předškolního vzdělávání E. Soukalová a členky sekce PV H. Buchtová, E. Holíková, L. Charvátová, N. Janotová, A. Nohavová, K. Osuchová, Š. Páleníková, K. Rozkošný, I. Šťastná.

Eva Soukalová

Markéta Seidlová

O jednání kulatého stolu byla vydána tisková zpráva, naleznete ji níže ve formátu pdf.