Doba covidová a zaměstnanci: příkazy, omezení, možnosti

Jaké informace může zaměstnavatel požadovat, co může nařizovat? Čerpání FKSP na Vánoční večírek

Má zaměstnavatel právo na informace o tom, zda zaměstnanec podstoupil očkování, či na informaci o výsledku testu na přítomnost infekční nemoci? Praxe je taková, že se dělá evidence v excelových tabulkách, GDPR pláče.

Údaj o očkování či o provedeném testu na přítomnost infekční nemoci jsou podle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů informací o zdravotním stavu a spadá do zvláštní kategorie údajů. Zpracování osobních údajů, které vypovídají o zdravotním stavu, je zakázáno Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen GDPR). Zaměstnavatel nemá právo vyžadovat po zaměstnancích tyto informace o zdravotním stavu, tj. i o očkování či o výsledku testu na přítomnost infekční nemoci.

Výjimky ze zákazu zpracování údajů o zdravotním stavu jsou uvedeny v čl. 9 odst. 2 GDPR.

Takovou výjimkou je zpracování údajů o testování a očkování na základě splnění právní povinnosti stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021 o testování zaměstnanců, které se nařizuje všem zaměstnavatelům na území České republiky.

Zároveň je zaměstnavatel povinen při zpracování údajů o testování a očkování dodržovat povinnosti, které pro něho jako správce údajů vyplývají přímo z GDPR.

 

Má zaměstnavatel oprávnění nařídit zaměstnanci testování na jeho náklady mimo jeho pracovní dobu?

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a jen při zachování základních práv a svobod (čl. 4 LZPS). Žádný právní předpis neupravuje právo zaměstnavatele nařídit zaměstnanci testování na jeho náklady mimo pracovní dobu.

Uložit účast na testování zaměstnanci lze zásadně  jen v rámci jeho pracovní doby a na náklady zaměstnavatele.

 

Může zaměstnavatel nařídit používání např. respirátoru nebo obličejové masky? Je zaměstnavatel oprávněn toto kontrolovat a vynucovat?

Zaměstnavatel může nařídit používání respirátoru nebo obličejové masky za předpokladu, že po vyhodnocení rizik práce je nutné k jejich odstranění používat osobní ochranné pracovní prostředky, např. respirátor či obličejovou masku (§ 102 odst. 1 zákoníku práce). Pak je oprávněn dodržování tohoto nařízení kontrolovat a vynucovat.

(Neplést s povinností  stanovenou v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č. 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 26. 10. 2021 nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb, tj. i škol a školských zařízení. Mimořádné opatření v tomto případě nestanoví povinnost zaměstnavatele zajistit dodržování této povinnosti a zaměstnavatel není povinen/oprávněn plnění této povinnosti vymáhat a kontrolovat. Kontrola plnění povinností z mimořádných opatření přísluší krajské hygienické stanici.)

 

Může být čerpán příspěvek z FKSP na Vánoční večírek, jestliže se nemohou večírku účastnit všichni zaměstnanci? Popřípadě v jaké výši?

V souladu s ustanovením § 9 vyhlášky 114/2002 Sb., o FKSP může organizace pro své zaměstnance   pořádat kulturní akci  např. Mikulášské  posezení, vánoční večírek  k ukončení kalendářního roku  a náklady spojené s akcí hradit z prostředků fondu. Příspěvek z fondu na pořádání kulturní akce není omezen. Součástí může být i  přiměřené občerstvení. Zaměstnavatel dává možnost zaměstnancům podílet se na čerpání fondu a je na zaměstnanci, zda ji využije či nikoli. Tudíž není ani podmínkou účast všech zaměstnanců. Termín kulturní akce pořádané organizací by měl být stanoven tak, aby se zaměstnanci (většinově) měli  možnost zúčastnit.