Dopad ChatGPT na učitelskou profesi

ChatGPT byl představen v listopadu 2022 společností Open AI. Jedná se o jazykový model, který umí interaktivně komunikovat s uživateli tím, že je schopen generovat texty srovnatelné těm, které by vytvořili lidé, a to v devadesáti pěti jazycích včetně několika programovacích (např. Python, JavaScript C++).

Komunikace je automatizovaná a využívá předem naučené odpovědi. Dokáže také využívat strojové učení a umělou inteligenci k tomu, aby vytvářela svoje vlastní odpovědi. Zkratka GPT je odvozena od anglického názvu Generative Pre-trained Transformer, což odkazuje na to, že jazyk (využití jazyka) se robot „naučil“ z rozsáhlých textových databází. Jak již bylo řečeno ChatGPT dokáže na základě podnětu uživatele vytvořit smysluplné věty, diskutovat s uživatelem, nebo dokonce generovat celé texty. Texty, které je ChatGPT schopen vytvořit na zadané téma, jsou často nerozeznatelné od těch, které by byl schopen napsat člověk. Jednoduše řečeno tedy za vás může napsat článek, zprávu pro zaměstnavatele nebo seminární práci do školy. Logicky vyvstává otázka, co tohle bude znamenat pro výuku a jaký dopad to bude mít na studenty a jejich učení.

Zástupci členských organizací ETUCE o tomto tématu diskutovali v březnu 2023 a sepsali dokument s názvem ETUCE Position on the impact of ChatGPT and other generative Artificial Intelligence on teaching profession (Postoj ETUCE k dopadu ChatGPT a další generativní umělé inteligence na učitelskou profesi). V dokumentu vytyčili pět základních tezí, které vnímají jako zásadní. Jedná se o následující:

• Je důležité, aby vzdělávací instituce a vzdělávací orgány spolupracovaly na místní, národní a evropské úrovni, aby společně s odborníky ve vzdělávání a odbory vedly sociální dialog a zabývaly se dopadem generativní umělé inteligence, jako je např. ChatGPT, na pracovní podmínky učitelů, akademických pracovníků, výzkumných pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání.

• ETUCE žádá vlády a osoby zodpovědné za vzdělávání, aby zahrnuly generativní modely umělé inteligence do oblasti působnosti stávajících a připravovaných předpisů o používání umělé inteligence.

• ETUCE vyjadřuje vážné obavy, že generativní umělá inteligence bude dále vyvolávat stávající porušování práv duševního vlastnictví učitelů, akademických pracovníků, výzkumných pracovníků kvůli nejistotě v oblasti zákonnosti souborů dat používaných k přípravě těchto systémů umělé inteligence a nedostatku spolehlivých referencí. V tomto ohledu právní předpisy týkající se umělé inteligence, jako je například připravované nařízení EU o umělé inteligenci, musí obsahovat požadavek, aby vývojáři deklarovali, že datové soubory použité k přípravě systémů umělé inteligence byly získané legálně. Kromě toho by vývojáři umělé inteligence měli nést odpovědnost za porušení autorských práv stanovených vnitrostátními a evropskými právními předpisy. V neposlední řadě musí generativní systémy umělé inteligence zahrnovat lepší ochranná opatření týkající se autorských práv, včetně zdokonalených referenčních systémů a včasného vymazání jakéhokoli materiálu porušujícího práva duševní vlastnictví.

• ETUCE požaduje, aby počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj skutečně vybavily učitele, akademické pracovníky a další pracovníky ve vzdělávání nezbytnými znalostmi a dovednostmi k tomu, aby byli schopni řešit příležitosti a výzvy spojené s umělou inteligencí jak v jejich pracovních podmínkách, tak ve vzdělávacích metodách. Takové vzdělávání by mělo být snadno a bezplatně dostupné, realizované v pracovní době a mělo by být průběžně aktualizováno v souladu s potřebami pracovníků ve vzdělávání.

• ETUCE vyzývá vlády a osoby odpovědné za vzdělávání, aby podporovaly příležitosti k diskusi s odborovými svazy ve vzdělávání o dopadu systémů umělé inteligence, jako je ChatGPT, na učitele, akademické pracovníky, výzkumné pracovníky a další pracovníky ve vzdělávání, a to z pohledu pracovních podmínek, atraktivity a statusu učitelské profese. Konkrétní iniciativy zahrnující odborové svazy ve vzdělávání musí být organizovány v kontextu národního a evropského odvětvového sociálního dialogu ve vzdělávání a otevřené metody koordinace ve vzdělávání a odborné přípravě.

Gabriela Tlapová

Další zdroje:

The impact of ChatGPT on the teaching profession - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)

Artificial Intelligence in the education sector (2021) - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)

Stanovisko k využívání AI | Masarykova univerzita (muni.cz)

European Social Partner framework agreement on digitalisation: What’s happening already at national level and how to support social partners to implement? 27 April 2021 | Etuc resources center