Evropské osvědčení o digitálních dovednostech

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech – EDSC (European Digital Skills Certificate) cílí na posílení digitálních kompetencí v celé Evropě. Toto osvědčení má sloužit tomu, aby si každý mohl ohodnotit úroveň svých digitálních dovedností, najít, jaké úrovni jeho dovednosti odpovídají na škále Evropského rámce digitálních dovedností, a aby byl motivován další digitální dovednosti získat. Osvědčení by uznávaly vlády, zaměstnavatelé a další zainteresované osoby v evropských zemích, a to by pomohlo k usnadnění a zvýšení transparentnosti při validaci digitálních dovedností jednotlivců (např. uchazečů o zaměstnání).

Co je to Akční plán digitálního vzdělávání a jak souvisí s EDSC

Požadavek na vytvoření tohoto certifikátu byl definován v obnovené politické inciativě Evropské unie - Akčním plánu digitálního vzdělávání (2021 – 2027), který byl vydaný 30. září 2020. Akční plán digitálního vzdělávání je součástí politiky Evropské unie, která míří na posílení kvalitního inkluzivního a dostupného digitálního vzdělávání Evropě a která chce podporovat adaptaci vzdělávacích systémů členských států na digitální éru.

Akční plán se snaží reflektovat výzvy, ale i příležitosti, které během pandemie koronaviru přinesla potřeba digitálního vzdělávání. Jeho cílem je i spolupráce na úrovni EU v oblasti digitálního vzdělávání.

Pandemie odhalila, že v systémech vzdělávání je řada problémů, které souvisejí s digitálními kapacitami a které vedou i ke zvyšování nerovností mezi těmi, kdo mají přístup k digitálním technologiím a těmi, kdo mají tento přístup omezený. Ukázalo se, že celková úroveň digitálních dovedností a kompetencí má také rezervy[1]. Cílem Evropské komise vyjádřeném v Evropské agendě dovedností je, aby 70 % lidí ve věku od 16 do 74 let mělo do roku 2025 alespoň základní digitální dovednosti a aby do roku 2030 mělo základní digitální dovednosti alespoň 80 % populace.

Dvěma prioritními oblastmi Akčního plánu jsou: 1) Podpora rozvoje vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání, 2) Rozvoj digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci. Opatření číslo 9 druhé zmíněné prioritní oblasti právě předpokládá vznik EDSC.

Politická iniciativa Akčního plánu je spojená s prioritou Evropské komise na posílení digitálních dovedností a vytvoření digitální, „zelené“ a odolné Evropské unie, jak je popsáno v těchto iniciativách a nástrojích Evropa připravená na digitální věk, Next Generation EU a Plán pro oživení a odolnost.

K čemu bude EDSC sloužit

Je jisté, že narůstá potřeba digitální dovednosti nejen využívat a prohlubovat, ale také je objektivně hodnotit, či posuzovat. V praxi docházelo k problémům s tím, že certifikáty jednotlivých zemí nebyly jinými zeměmi nebo systémy uznávány, nebo byly uznávány jen se značnými potížemi. EDCS by měl tyto potíže odstranit a celý systém zjednodušit.

EDSC má vycházet z Evropského rámce digitálních kompetencí (DigComp) a má doplňovat stávající vnitrostátní a mezinárodní certifikáty digitálních dovedností. Nemá je však nahrazovat.

Evropská komise zatím chce prozkoumat, zda je EDCS vhodným nástrojem a zda jeho zavedení povede k vytčenému cíli. Z tohoto důvodu Evropská komise ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem zahájila vypracování studie proveditelnosti tohoto úkolu.

Studie proveditelnosti

Tato studie proveditelnosti má prozkoumat možnosti vydávání EDSC, zmapovat stávající systému vydávaných osvědčení a certifikátů, zhodnotit technickou proveditelnost celé koncepce, provést analýzu nákladů a výnosů, omezit rizika a výzvy a provést analýzu chybějících prvků i dalších nedostatků. Výsledkem této činnosti má být pilotní projekt EDSC, který by byl uznáván a akceptován jednotlivými vládami, zaměstnavateli a dalšími osobami členských států EU. Tento pilotní projekt by měl být hotov na podzim 2023. V roce 2024 by pak EDSC měl být zaveden a plně využíván.

Jak se můžete zapojit

Do debaty o podobě EDSC se mohou zapojit organizace, když se registrují na webu odkazujícím na osvědčení a studii samotnou Register | EDSC Consultation (edsc-consultation.eu) nebo pro jednotlivce je zřízena online komunita zaměřená na digitální dovednosti a způsob jejich certifikace Digital Competence Certification Community of Practice • ALL DIGITAL (all-digital.org).

Více se o EDSC můžete dočíst zde.

Napsala Gabriela Tlapová


[1] Podle studie OECD TALIS 2018 méně než 40 % pedagogů se cítí připravených používat při výuce digitální technologie. Mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti (ICILS) uvádí, že více než třetině osob ve věku 13 – 14 chyběla alespoň základní úroveň digitálních dovedností.