EXOD – rekreace, poznání i vzdělání

Již více jak 60 let zajišťuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství prostřednictvím svých organizačních jednotek a svých členů na území České republiky a Slovenska rekreační a poznávací pobyty zvané celostátní základny EXOD, které jsou určeny především pro členy a jejich rodinné příslušníky.

Organizátorem jednotlivých základen (každým rokem jich bývá téměř 40) jsou základní organizace, oblastní či krajské organizační jednotky odborového svazu, které mají dle Stanov ČMOS PŠ právní subjektivitu. Vlastní realizaci pak zajišťují členové ČMOS PŠ jako vedoucí jednotlivých celostátních základen EXOD.

Celostátní základny EXOD jsou vícedenní (zpravidla) týdenní pobyty, kdy jejich účastníci formou vycházek, výletů, odborných exkurzí, návštěv a prohlídek historických a přírodních pamětihodností, besed, kulturních akcí apod. poznávají daný region. Lektoři základen jsou aprobovaní pedagogové, profesionální průvodci a odborní pracovníci muzeí, regionálních informačních center, památkových objektů, ústředí NP, CHKO, HS, kteří mají k dispozici vzdělávací materiály, brožury, mapky, fotografie atd.

V loňském roce získal ČMOS PŠ pro činnost EXOD akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-5859/2017-1-297 s platností do června 2020 pod názvem „Poznávání regionů České republiky a Slovenska s EXODEM.“

Základny EXOD mají tedy nejen složku rekreační, ale nově i funkci poznávací a vzdělávací. Vzdělávání se mohou zúčastnit všichni přihlášení pedagogičtí pracovníci v činné službě a všech stupňů škol, kteří po splnění celého vzdělávacího programu základny obdrží Osvědčení ČMOS pracovníků školství o absolvování kurzu, které jim škola započítá do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro zájemce o vzdělávání EXOD je účast na celém programu základny EXOD povinná.

Účastníci, kteří se chtějí přihlásit ke vzdělávání EXOD, vyplní celou přihlášku, tedy i její druhou část. Tu pak předloží výboru vlastní ZOOS (popř. OROS či KROS), kde jim předseda dané organizační jednotky odborového svazu potvrdí případné členství v ČMOS pracovníků školství. Na základě tohoto potvrzení jim organizátorem bude přiznána avizovaná sleva ve výši 10 – 20 % z ceny dané základny.

Podpisem přihlášky povoluje účastník základny organizátorovi základny nakládat se svými osobními údaji pro potřeby pojištění, ubytování, hodnocení, vyúčtování popř. vydání Osvědčení o vzdělávání podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na účastnický poplatek na základně EXOD mohou poskytovat příspěvek v částečné i v plné výši jak ZOOS ze svých odborových prostředků v rámci schváleného rozpočtu, tak zaměstnavatel dle zásad čerpání prostředků FKSP přijatých v kolektivní smlouvě v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků z prostředků ZOOS i FKSP je možný.

V případě účasti na vzdělávacím programu základen je možné rovněž požádat o příspěvek z FKSP (viz §9 vyhl. č. 114/2002 Sb.). Podmínkou čerpání je mít tento příspěvek zakotven v kolektivní smlouvě v zásadách čerpání prostředků FKSP.

Vedoucí základny EXOD provádí s účastníky vyhodnocení průběhu základny a zasílá povinně na centrálu svazu písemné hodnocení podepsané třemi zvolenými účastníky, v případě vzdělávacího programu zašle na centrálu ještě i tiskopis „Seznam účastníků akreditovaného vzdělávacího programu EXOD“, kde svým podpisem potvrdí splnění podmínek pro udělení Osvědčení o vzdělávání.

Veškeré informace, tiskopisy a formuláře, nabídku celostátních základen EXOD včetně akreditovaného vzdělávacího programu najdete na webových stránkách ČMOS pracovníků školství – www.skolskeodbory.cz  v rubrice EXOD. Případné dotazy, připomínky i podněty pak můžete zasílat předsedovi komise EXOD při ČMOS PŠ p. Dr. Jiřímu Michalovi na e-mail: michal@spseol.cz nebo mobil: 736 774 626, popř. na e-mail sekretariátu svazu: saskova.eva@cmkos.cz

V Praze dne 19. 1. 2018

PaedDr. Jiří Michal
předseda komise EXOD ČMOS PŠ