FKSP a masáže

Příspěvek FKSP na masáže...

Otázka: Je možné z FKSP čerpat příspěvek i na masáže, které nejsou poskytovány v zdravotnickém zařízení?

Odpověď:

Příspěvek z FKSP na masáže není výlučně vázán na masáže poskytované ve zdravotnickém zařízení (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška o FKSP). Z FKSP tedy je možné čerpat příspěvek i na masáže, které nejsou poskytované ve zdravotnickém zařízení nebo masérem zapsaném v národním registru zdravotnických služeb. Dále je ovšem nutné posoudit, zda bude příspěvek na masáže osvobozený od daně z příjmu.

Od daně z příjmu jsou v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmu),  osvobozeny masáže, které jsou poskytované jako pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, od maséra, který je  zapsán v národním registru zdravotnických služeb.

Nebude-li masér – živnostník, provádějící masáž zapsán v národním registru zdravotnických služeb, nebude příspěvek osvobozen od daně z příjmu.

Pro úplnost dodávám, že výčet plnění, které je možné z FKSP čerpat je definován výlučně ve vyhlášce o FKSP. Změnou úpravy zákona o daních z příjmu tedy nedochází k rozšíření možností čerpání z FKSP. Čerpání příspěvku v souladu s vyhláškou o FKSP, je možné, i když samotný příspěvek není osvobozen od daně z příjmu. V praxi se tak ovšem často neděje, neboť to není ekonomické.

Mgr. M. Kaplán