INFORMACE K PROVEDENÍ NAVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V PŘÍLOZE Č. 1 NV Č. 341/2017 SB.

Vláda České republiky na svém jednání konaném dne 31. srpna 2022 schválila novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.  

Tato novela byla dne 31. srpna 2022 publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2022 Sb. (k dispozici ke stažení zde - https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/). Novela s účinností od 1. září 2022 mimo jiné valorizuje (navyšuje) platové tarify ve stupnici platových tarifů uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o 10 %.

Účelem navrhovaného navýšení platových tarifů je zlepšení platových podmínek zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zejména pak v reakci na současný bezprecedentní růst spotřebitelských cen, a posílit tak konkurenceschopnost veřejné sféry na trhu práce.

Účinnost uvedené novely nařízení vlády je od 1. září 2022. U dotčených nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení dojde ke zvýšení platového tarifu podle přílohy č. 1 v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Zaměstnavatel je tak povinen v souladu s § 136 odst. 2 zákoníku práce vydat nový platový výměr ke dni 1. září 2022.

Zvýšený platový tarif se pak vztahuje k odměňování za měsíc září 2022. Jelikož je právo zaměstnance na danou složku platu v nové výši stanoveno právním předpisem musí být zaměstnavatelem vyplacena od výplaty vyplacené v říjnu.

V návaznosti na zvýšení platových tarifů v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se v rámci novely zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 navrhuje zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro regionální školství územně samosprávných celků a přímo řízených organizací.

Postup pro školy a školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy následně po nabytí účinnosti novely zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, na základě kritérií pro změnu rezervy stanovených materiálem „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2022“, č.j. MSMT-2603/2022 (kritérium II.3), rozepíše a poskytne na zvláštní účet jednotlivých krajů finanční prostředky na zvýšené platové tarify nepedagogických zaměstnanců.

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy o tyto finanční prostředky nebudou žádat. Výše finančních prostředků bude určena na základě údajů z oddílu IV. výkazu P 1c-01, o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2021 a odpovídajícího zvýšení platových tarifů v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s účinností od 1. září 2022.

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy pak obdobným způsobem zvýšení promítnou do rozpočtů jednotlivých právnických osob.

Postup pro školy a školská zařízení zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy následně po nabytí účinnosti novely zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, navýšené finanční prostředky rozepíše na zvýšené platové tarify nepedagogických zaměstnanců, a to na základě údajů vycházejících z platových inventur škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které byly obdrženy při tvorbě rozpisu rozpočtu na rok 2022.

Pro úplnost pak uvádíme, že nedochází ke změně příslušných tarifů uvedených v přílohách č. 2 až 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tedy platové tarify pro pedagogické ani jiné pracovníky ve školách a školských zařízeních nejsou novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb. dotčeny.

Pro úplnost přikládáme ještě tuto informaci včetně stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance (v přehledné tabulce). Viz dokument v pdf níže: