Informace o nepřítomnosti

Informace v případě změny u nepřítomného pracovníka...

Otázka: Zákonní zástupci se dožadují poskytnutí informací v případě změny pedagogického pracovníka a to vyvěšením této informace na webových stránkách školy včetně uvedení důvodu absence stávajícího pedagoga. Může tímto způsobem škola postupovat?

Odpověď:

Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu vzdělávání (§ 21 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Dochází-li ke dlouhodobé změně pedagogického pracovníka, mají být podle našeho názoru zákonní zástupci přiměřeným způsobem informováni. Forma informování není stanovena. Z důvodu ochrany osobních údajů nedoporučujeme informovat formou zveřejnění na webových stránkách. Vhodnější je poskytnout informaci v rámci třídních schůzek nebo jiných setkání s rodiči (např. při předávání dětí), nebo elektronicky emailem. V rámci informování však nejsou zákonní zástupci oprávněni znát důvod nepřítomnosti zastupovaného pedagogického pracovníka.

Mgr. M. Kaplán