Kvalifikační dohoda

Náklady za zvyšování kvalifikace...

Dotaz: Zaměstnanec má uzavřenou kvalifikační dohodu. Nepodařilo se mu však získat požadované vzdělání, tj. úspěšně ukončit studium. Má povinnost hradit zaměstnavateli náklady spojené se zvyšováním kvalifikace?

Odpověď:

V uvedeném případě zaměstnanci povinnost hradit náklady zaměstnavatelem vynaložené na zvýšení kvalifikace zaměstnance nevzniká. Závazkem zaměstnance vyplývajícím z kvalifikační dohody je po zvýšení kvalifikace setrvat v zaměstnání po sjednanou dobu. Jde o takzvaný stabilizační závazek, který začíná od zvýšení kvalifikace zaměstnance.

Jelikož doposud ke zvýšení kvalifikace zaměstnance nedošlo, nevznikla zaměstnanci povinnost plnit stabilizační závazek. Protože povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody je vázána jen na porušení stabilizačního závazku, nemůže zaměstnavatel v uvedeném případě po zaměstnanci náhradu nákladů požadovat.

Mgr. M. Kaplán