Květnové zasedání Rady Evropské unie pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Ve dnech 22. a 23. května 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Radě předsedal bulharský ministr pro vzdělávání a vědu Krasimir Valchev. Evropskou komisi zastupoval komisař Tibor Navracsics. Delegaci ČR vedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

V části vzdělávání nejprve Rada přijala bez diskuse doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení a doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce. Rada následně jednomyslně přijala závěry Rady o uskutečňování vize směrem k Evropskému vzdělávacímu prostoru. Poté byla zahájena politická diskuse ministrů na téma „Potenciál vysokých škol přispívat k regionálnímu růstu a podporovat podnikatelské a inovativní dovednosti“. Ministři ve svých vystoupeních zdůraznili především význam vysokých škol a dalších institucí vyššího vzdělávání pro rozvoj regionů, především pak těch zaostávajících, důležitost spolupráce mezi vysokými školami, soukromým sektorem, místní samosprávou a výzkumnými institucemi a také důležitost strategie inteligentní specializace regionů.
V oblasti mládeže Rada jednomyslně a bez diskuse schválila závěry Rady o úloze mladých lidí při budování bezpečné, soudržné a harmonické společnosti v Evropě a závěry Rady o úloze mladých lidí při řešení demografických výzev v rámci Evropské unie. Následovala politická rozprava ministrů na téma „Budoucí priority EU politiky mládeže“, ve které ministři vyzdvihli nutnost dalšího posilování inkluzivního strukturovaného dialogu s mládeží, důležitost participace mladých lidí při tvorbě politiky v oblasti mládeže, ale i dalších oblastech, a zásadní vliv evropských programů, jakými jsou například Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity, na formování mladých lidí.
V části sport Rada bez diskuse jednomyslně přijala závěry Rady o podpoře společných hodnot EU prostřednictvím sportu. V průběhu odpolední části vedli také politickou diskusi na téma „Komercializace elitního sportu a udržitelnost evropského modelu sportu“. Ministři se shodli, že evropský sportovní model je nadále udržitelný, avšak vzhledem k rostoucí komercionalizaci a globalizaci bude nutné jeho pyramidový model více zohlednit. Je proto nutné zaměřit se při respektování autonomie sportovního hnutí především na dosažení férového přerozdělení finančních prostředků, propagaci společných evropských hodnot prostřednictvím sportu a podporu hodnotové integrity sportovního hnutí. V průběhu oběda proběhla ministerská diskuse na téma „Budoucnost klubových a reprezentačních soutěží“. Ministři se shodli na důležitosti umožnit nejlepším sportovcům reprezentovat jejich zemi v národních týmech, podpořili důležitost vzájemného dialogu mezi všemi aktéry a zmínili možnost stanovení věkové hranice pro transfery sportovců v raném věku.

Více informací o tomto jednání naleznete zde: consilium.europa.eu