Latinská Amerika na cestě ke globální privatizaci vzdělávání

Education International minulý týden vydalo hlavní zprávu o výzkumu, který se týkal privatizace vzdělávání v Latinské Americe. Tuto zprávu s názvem Privatisation of Education in Latin America: Mapping policies, trends and trajectories napsali Antoni Verger, Mauro Moschetti a Clara Fontdevila z Autonomní univerzity v Barceloně. Fontdevila a Verger dostali v letošním roce cenu z prestižní Comparative International Education Society (CIES) za podobnou studii, která se týkala politické ekonomie světových vzdělávacích reforem.

Zpráva odhaluje, že v posledních desetiletích byla Latinská Amerika regionem s nejstálejším růstem privatizace ve vzdělávání. Tento region je hodný pozornosti nejen pro to, že má nejvyšší poměr přijatých žáků do soukromého vzdělávání na světě, ale také pro to, že vykazuje nejkonsistentnější růst soukromého vzdělávání. Stejný jev je patrný i na úrovni středního vzdělávání, kde Latinská Amerika společně se Subsaharskou Afrikou stojí v žebříčku na nejvyšší pozici v počtu žáků zapsaných do soukromých škol.

Přestože je tento fenomén takto rozvinutý, je mu v literatuře věnováno jen málo prostoru a je obtížné identifikovat přesný náhled na region kvůli jeho heterogenní povaze. Z tohoto pohledu je zmíněná studie obzvláště relevantní, neboť se autorům podařilo identifikovat typologii různých regionálních trajektorií vedoucích k privatizaci ve vzdělávání. Charakteristiky typologie se podařilo dosáhnout skrze vyčerpávající analýzu okolností, které vedly v posledních desetiletích k přijetí politik, které přejí privatizaci ve vzdělávání.

Uvedené příklady zahrnují potlačování základních práv na vzdělávání jakožto výsledek „svobody volby“, která je charakteristická pro privatizaci strukturálních reforem, které byly pozorovány v Chile, kde je podle výsledků OECD (OECD, 2014) jeden z nejnerovnějších vzdělávacích systémů na světě.  V Argentině bylo v letech 1940 – 1960 založeno dlouhodobé partnerství soukromého a veřejného sektoru, které preferovalo deregulaci soukromých škol.

Zpráva odhaluje skrze tyto a další příklady povahu, úskalí, varianty a konečně i „vytvořené“ atributy vlastní tomuto fenoménu v rámci politického kontextu každé jednotlivé země.  Velká diverzita přístupů, které jsou reprezentovány v těchto trajektoriích, odhaluje, že Latinská Amerika je regionem, který je jedinečný pro participaci v teoretické a sociální diskusi ohledně politické ekonomie a vzdělávacích reforem.

Fred van Leeuwen, Generální tajemník Education International, poznamenal: „Education International plně podporuje boj pro komercializaci ve vzdělávání ve všech jejích formách a chce zvýšit povědomí o nadnárodních aktérech, kteří podporují nejen komercializaci ve vzděláváním, ale také se snaží zavést filosofii volného trhu do veřejných systémů na všech úrovních. Následky těchto praktik jsou zřetelné v Chile, které má podle OECD nejnerovnější vzdělávací systém na světě.“

Mgr. G. Tlapová

Celá zpráva může být stažena z následujícího odkazu: Privatisation of Education in Latin America: Mapping policies, trends and trajectories. Verger T., Moschetti M. & Fontdevila C. (Autonomous University of Barcelona, 2017)