Mezinárodní summit učitelské profese ve Washingtonu D.C. - ISTP 2021

Předseda ČMOS PŠ, František Dobšík, se ve dnech 19. – 21. 10. 2021 zúčastnil online Mezinárodního summitu učitelské profese – ISTP 2021. Tento summit spolupořádá organizace OECD, Education International a ministerstvo školství příslušné země, která summit hostí. Letošní hostitelskou zemí byly USA, nicméně kvůli opatřením spojeným s pandemií se summit přesunul do virtuálního prostoru.

Summit má každý rok vybrané speciální téma, které zástupci vlád členských zemí OECD a odborů detailně probírají. Letošním tématem bylo: Poučení z minulosti, výhled do budoucnosti: Excelence a rovnost pro všechny. Klíčovou otázkou diskuse bylo, jak mohou vlády, učitelské organizace a školy jakožto centra komunit spolupracovat na budoucnosti vzdělávání a rozvoji celého dítěte s cílem obnovit a poskytnout výborné vzdělávání pro všechny. Ústředními body debaty tedy bylo snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a nerovností ve vzdělávání vzniklých v důsledku pandemie, holistický přístup k rozvoji žáků a studentů a tzv. well-being.

Organizace OECD pro každý summit vydává speciální zprávu, která shrnuje výzkum v oblasti ohraničené tématem summitu. Z letošní zprávy vyplývá, že omezující opatření během pandemie zasáhla negativně především žáky a studenty ze znevýhodněného prostředí a výrazně tak ohrozila jejich šance na úspěch nejen ve vzdělávání, ale i v budoucím životě. Při navrhování plánů obnovy by se tedy mělo především myslet na to, jak tyto rozdíly ve vzdělávání vyrovnat a jak podpořit právě tyto žáky a studenty.

Pandemie ovšem přinesla i zásadní změny ve vedení výuky, ovlivnila roli učitele a otevřela otázku, jakou podobu by školy, vzdělávání a obsah vzdělávání vlastně měly mít.

Přestože učitelé na celém světě zvládli adaptaci na nové výukové podmínky dobře a udělali maximum pro to, aby zajistili kvalitní vzdělávání pro všechny studenty i po čas zavřených škol, negativní dopady pandemie se jim také nevyhnuly. Narostl jim objem práce, zvýšila se míra stresu způsobená mimo jiné i tím, že se museli za pochodu vyrovnávat s úplně novým typem výuky a měnily se jim i výukové plány. 

Stres ovšem během pandemie ve zvýšené míře prožívali i žáci a studenti. Pojem tzv. well-beingu, neboli stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody, je tedy dalším důležitým faktorem, který je třeba zohlednit při formování politik týkajících se reforem školství.

Podle stude OECD učitelé, kteří pociťovali vysoký stupeň well-beingu (tedy vysoký stupeň pohody a spokojenosti), učili lépe a měli větší šanci pomoci zlepšovat svým studentům jejich studijní výsledky. Naopak učitelé, kteří pociťovali velkou míru stresu a nízkého pocitu well-beingu, měli tendenci z profese odejít v období pěti let, a to sice ve všech zkoumaných zemích.

Více informací a podrobnosti týkajících se summitu najdete zde: International Summit on the Teaching Profession 2021: Governments and unions come together to strengthen education (ei-ie.org).

Další informace naleznete také v dokumentu připojeném níže ve formátu pdf.