Obsah kolektivní smlouvy

Kolektivní smlouva a jednání se zprostředkovatelem...

Otázka: Nemůžeme se se zaměstnavatelem dohodnout na obsahu kolektivní smlouvy. Proto uvažujeme o jednání před zprostředkovatelem. Jak máme postupovat dál?

Odpověď:

Jednání před zprostředkovatelem je prvním krokem k řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy, nebo kolektivního sporu (§ 10 a § 11 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávaní ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o kolektivním vyjednávaní). Zprostředkovatele si smluvní strany zvolí po vzájemné dohodě (§ 11 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání). Nemohou-li se smluvní strany na zprostředkovateli dohodnout, určí zprostředkovatele na návrh jedné z nich Ministerstvo práce a sociálních věcí (§ 11 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání). Náklady řízení před zprostředkovatelem hradí každá ze smluvních stran jednou polovinou. Součástí nákladů zprostředkovatele je zejména jeho odměna. Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem o odměně, náleží mu odměna podle prováděcího předpisu (§ 12 odst. 4 zákona o kolektivním vyjednávání). Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá k právním jednáním podle práva České republiky nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce a nejde-li o zprostředkovatele určeného ministerstvem (§ 11 odst. 3 zákona o kolektivním vyjednávání).

Odborová organizace tedy oznámí, že probíhající jednání je kolektivním sporem, jelikož není možné dosáhnout dohody o některých ustanoveních kolektivní smlouvy a navrhne zprostředkovatele. Pak proběhne jednání o osobě zprostředkovatele, případně předloží svůj protinávrh zaměstnavatel. Nebude-li možné, se se zaměstnavatelem dohodnout, může se odborová organizace se žádostí o určení sprostředkovatele obrátit na ministerstvo.

Mgr. M. Kaplán